REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-05/000002
URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0003
Čakovec, 25.03.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
STJEPAN ANTOLOVIĆ, HR-40315 Vratišinec, MAROF 28
– dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– uporabu građevine poslovne namjene
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1770/2 k.o. Vratišinec koja se formira od kat.čest.br. 1770/2 i dijela kat.čest.br. 1772 k.o. Vratišinec u Vratišincu, Marof 26.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.