Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru

Datum objave: 19. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000014
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0009
Čakovec, 18.03.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru
na novoformiranoj građevnoj čestici uređaja koja će se formirati od k.č.br. 2120, 2126/1, 2127/1, 2127/2, 2128/1, 2129/1 k.o. Podturen i na katastarskim česticama k.č.br. 4225, 4227, 2143/1, 4241/2, 2132/1, 4241/3, 4194 k.o. Podturen (Podturen, Ulica II. Zaloka 52), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt - građevinski dio - ispravak 1, oznake T.D. 1669/19 od 01.2021. godine
 projektant: Anton Smoljo, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2419
 projektantski ured: HIDROPROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ivana Pergošića 4, OIB 30915817191
MAPA 1
idejni projekt - elektrotehnički dio - ispravak 1, oznake T.D. 1669/19 od 01.2021. godine
 projektant: Pero Ćurić, ing.el., broj ovlaštenja E 893
 projektantski ured: HIDROPROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ivana Pergošića 4, OIB 30915817191
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela:
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 Rješenje, KLASA: UP/I 351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26.09.2016. godine
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti za projektiranje i građenje, KLASA: 214-02/20-03/4935, URBROJ: 511-01-392-20-2 od 17.08.2020. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: UP/I-340-01/20-09/171, URBROJ: 2109-10-02-04-20-2 od 20.08.2020. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja, broj 1.17/20, 4004001-ZH od 25.08.2020. godine
 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, znak: 700/20-07/642, 3-004-002-01/ES-20-02 od 20.08.2020. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0006331, URBROJ: 374-26-1-20-3 od 04.09.2020. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6967, URBROJ: 443-02-04-16/7-20-2 od 25.08.2020. godine
 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, KLASA: 612-08/20-23/3447, URBROJ: 532-04-02-08/2-20-2 od 13.08.2020. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/962, URBROJ: 525-07/0148-20-2 od 03.09.2020. godine
 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., SD Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Sektor za razradu polja, HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4
 obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebne uvjete, URBROJ: 001/50308575/13-08-20/1455-317/BK od 18.08.2020. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: UPP-VP/U-347-2020 od 25.08.2020. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, znak: VZ-305/20-U, 1001/20 od 20.08.2020. godine
 Općina Podturen, HR-40317 Podturen, Ivana Gršćića 5
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/20-01/8574, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 24.08.2020. godine
 HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21
 utvrđeni posebni uvjeti - Izjava o položaju EKI, oznaka: T43-57735539-20 od 21.08.2020. godine
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 23.12.2020. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru, 2.a skupine
na novoformiranoj građevnoj čestici uređaja koja će se formirati od k.č.br. 2120, 2126/1, 2127/1, 2127/2, 2128/1, 2129/1 k.o. Podturen i na katastarskim česticama k.č.br. 4225, 4227, 2143/1, 4241/2, 2132/1, 4241/3, 4194 k.o. Podturen (Podturen, Ulica II. Zaloka 52), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0002 od 04.01.2021. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva, KLASA: UP/I 351-03/09-02/9, URBROJ: 531-14-3-17-09-13 od 27. kolovoza 2009. godine, rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i rješenje o produženju važenja rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I 351-03/16-08/125, URBROJ: 517-03-1-2-18-11 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru koja je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće - Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložena je geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Podturen, oznake: 2020-237 od 30.10.2020. godine izrađena u tvrtki GEOWELT d.o.o., Zlatar, Ulica Ljudevita Gaja 5, OIB 07815529631, po ovlaštenom inženjeru geodezije Davoru Radoševiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1250, potvrđena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/20-02/112, URBROJ: 541-31-01/02-20-3 od 11.12.2020. godine, geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Podturen, oznake: 2020-238 od 30.10.2020. godine izrađena u tvrtki GEOWELT d.o.o., Zlatar, Ulica Ljudevita Gaja 5, OIB 07815529631, po ovlaštenom inženjeru geodezije Davoru Radoševiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1250, potvrđena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/20-02/111, URBROJ: 541-31-01/02-20-3 od 11.12.2020. godine i geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Podturen, oznake: 2020-239 od 30.10.2020. godine izrađena u tvrtki GEOWELT d.o.o., Zlatar, Ulica Ljudevita Gaja 5, OIB 07815529631, po ovlaštenom inženjeru geodezije Davoru Radoševiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1250, potvrđena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/20-02/113, URBROJ: 541-31-01/02-20-3 od 11.12.2020. godine
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru, Broj: UPP-74-2020, od 23.12.2020. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Postojeća građevina UPOV-a Podturen koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/13-01/41, URBROJ: 2109/1-09/2-14-08, od 22. siječnja 2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna i pravomoćna dana 13.02.2014. godine.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole imenovanog podnositelja za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Podturen s pristupnom prometnicom i odvodnim kanalom s ispustom u rijeku Muru, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, postao je uredan dana 25.02.2021. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Podturen - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05., 6/15. i 9/19.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4.4. Građevinsko područje naselja Podturen i izdvojena građevinska područja - Matekovec i Lončarevo u mjerilu 1:5000 unutar granica izdvojenih područja infrastrukturnih sustava te komunalnih servisa u postojećoj površini za smještaj uređaja za pročišćavanje oznake IS1
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 na području postojećeg uređaja za pročišćavanja s ispustom
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 128., 129. i 151. navedenog plana..
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/20-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0007 od 26.02.2021. godine i javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0006 od 25.02.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 10.03.2021. godine u 9:00 sati izvrše uvid u spis predmeta putem elektroničkog sustava eDozvola ili u ovom Upravnom odjelu. Na osobni i javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000014, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008 od 10.03.2021. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale osobnom i javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content