Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - izgradnja II. faze polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće

Datum objave: 12. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000007
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0009
Čakovec, 10.03.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine – izgradnja II. faze polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće
na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 5722/2 i dijela k.č.br. 5726 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt - revizija 1, oznake 248/2020-1 od 07.2020. godine
 projektant: Davor Stanković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 419
 projektantski ured: HIDROPROJEKT-ING, d.o.o., HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/20-09/377, URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 03.03.2021. godine iz kojeg proizlazi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: 214-02/20-03/2452, URBROJ: 511-01-392-20-2 od 08.05.2020. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, broj 1.5/20, 4004001-MS od 07.05.2020. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0003284, URBROJ: 374-26-1-20-3 od 20.05.2020. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/447, URBROJ: 443-02-04-16/7-20-2 od 20.05.2020. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/501, URBROJ: 525-07/0148-20-2 od 12.05.2020. godine
 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Očitovanje na nemaju posebne uvjete, KLASA: KC/20-01/504, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 04.05.2020. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Očitovanje na nemaju posebne uvjete, Broj: UPP-VP/U-183-20 od 15.05.2020. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Očitovanje na nemaju posebne uvjete, znak: VZ-156/20-U, 547/2'020 od 08.05.2020. godine
 Grad Mursko Središće, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/20-01/317, URBROJ: 2109/11-20-01/5-02 od 22.05.2020. godine
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.08.2020. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) – izgradnja II. faze polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće, 2.a skupine
na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 5722/2 i dijela k.č.br. 5726 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/20-09/377, URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 03. ožujka 2021. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja II. faze polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru ishođena je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 28.09.2016. godine, produžena Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/02-18-0010 od 26.10.2018. godine, a u postupku je izdavanje građevinske dozvole
d) priložena je geodetska podloga za situacije građevina i zahvate u prostoru za katastarske čestice k.č.br. 5722/2, 5726 k.o. Mursko Središće, od 27.07.2020. godine izrađena u tvrtki GEOBIRO d.o.o., Čakovec, Nikole Pavića 4, OIB 25569749534, po ovlaštenom inženjeru geodezije Rajku Horvatu, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12 ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 936-03/2020-02/78, URBROJ: 541-29-01/02-20-3 od 06.08.2020. godine
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju II. faze polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće, Broj: UPP-VP-265-2020, od 25.08.2020. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUG Mursko Središće - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15., 14/16. i 13/17.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 prikazan je planirani uređaj za pročišćavanje s ispustom u rijeku Muru
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 162. i 163. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/20-01/000007, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0006 od 01.10.2020. godine i javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000007, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0005 od 01.10.2020. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 13.10.2020. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na osobni i javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000007, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0007 od 13.10.2020. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale osobnom i javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content