REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000049
URBROJ: 2109/1-09/4-21-0016
Prelog, 15.02.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA DONJI KRALJEVEC, HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – produžetak kanalizacijske mreže u naselju Hodošan,
na katastarskim česticama k.č.br. 4524, 1828/15, 1828/19, 1828/2 k.o. Hodošan (Hodošan).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2021. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347 062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje