Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O ISPRAVKU GREŠKE - MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Datum objave: 11. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000158
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0012
Čakovec, 10.02.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), izdaje

RJEŠENJE O ISPRAVKU GREŠKE

I. U točki I. izeke građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000158, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0011 od 28.01.2021. godine, izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec ispravlja se greška u pisanju oznake i naziva projektne dokumentacije tako da umjesto riječi:
„MAPA 3
strojarski projekt, oznake 613/19/HE od 12.2019. godine
MAPA 4
elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija i automatike crpne stanice PS Kvitrovec, oznake 19-1592-E od 09.2019. godine“
trebaju stajati riječi
„MAPA 3
strojarski projekt, oznake 609/19/HE od 09.2019. godine
MAPA 4
elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija i automatike crpne stanice PS Kvitrovec, PS D2, PS DG1 i PS DJ1, oznake 19-1592-E od 09.2019. godine“
II. Ispravak ove greške upisati će se u izvornik u obliku bilješke, pri čemu ispravak proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak građevinska dozvola koja se ovim rješenjem ispravlja.
OBRAZLOŽENJE
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije po službenoj dužnosti izvršio je uvid u spis predmeta građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000158, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0011 od 28.01.2021. godine, te je uočena greška u dijelu naziva projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole investitora, tvrtke MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, za:
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Domašinec u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Domašinec, k.o. Turčišće i k.o. Dekanovec (Domašinec).
Uvidom u izdanu građevinsku dozvolu utvrđena je greška iz točke I. izreke ovog rješenja.
Odredbom članka 104. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima i brojevima, pisanju ili računanju, te druge očite pogreške u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima, pri čemu ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 104. Zakona o općem upravnom postupku, te je odlučeno kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– PRONING DHI d.o.o. - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Račkoga 3
– OPĆINA DOMAŠINEC
HR-40318 Dekanovec, Domašinec, Martina Pušteka 9
– HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu
HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 mrežne stranice ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content