Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DANIJEL KOCEN

Datum objave: 1. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/20-01/000213
URBROJ: 2109/1-09-2/04-21-0010
Čakovec, 29.01.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DANIJEL KOCEN, HR-40312 Štrigova, BANFI 157
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.b skupine stambena građevina - rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja)
na građevnoj čestici k.č.br. 2151 k.o. Štrigova (Banfi 157).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2021 u 11:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 mrežna stranica
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content