Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini

Datum objave: 27. siječnja 2021.

KLASA: 402-08/21-02/6
URBROJ: 2109/1-01-21-2
Čakovec, 27. siječnja 2021. godine
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/20) i Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva (KLASA: 402-08/21-02/6, URBROJ: 2019/1-01-21-1), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za su/financiranje programa i projekta koje provode udruge u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
Putem ovog natječaja Međimurska županija će doprinijeti zadovoljenju javnih potreba na području zdravstvene i socijalne zaštite, skrbi o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije razvoja civilnog društva, kao i realiziranju ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.
Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije.
Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju te propisanih Uputa za prijavitelje.
2. PODRUČJA AKTIVNOSTI
Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u prioritetnim područjima – zdravstvena i socijalna zaštita, briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva.
Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose osnaživanju organizacija civilnog društva u navedenim prioritetnim područjima za aktivnosti kojima će se:
- unaprjeđivati svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih svih dobnih skupina;
- usmjeravati briga i skrb za populaciju djece i mladih, unaprijediti položaj i osigurati podrška djeci i mladima u svim segmentima života;
- unaprjeđivati skrb i položaj svih ranjivih skupina, uključujući i osobe s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, djece s teškoćama u ponašanju, branitelje, pripadnike nacionalnih manjina i ostale skupine;
- unaprjeđivati svijest o važnosti i značaju poštivanja, unaprjeđivanja i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske te da su im ovlaštene osobe u mandatu,
2. su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
3. su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet su/financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
4. program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima i od posebnog interesa za Međimursku županiju;
5. se aktivnosti programa/projekta koje se prijavljuju provode na području Međimurske županije;
6. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
7. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
8. se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
9. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2021. godinu.
Prihvatljivi za sufinanciranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 01. siječnja 2021. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno s 31. prosinca 2021. godine.
4. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA
PROGRAMA
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 900.000,00 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 3.000,00 kuna, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta iznosi 75.000,00 kuna. Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.
Međimurska županija zadržava pravo realokacije sredstava u okviru programskih područja, ovisno o kvaliteti prijavljenih programa i projekata te broju pristiglih prijava.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.
Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.
5. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Višestruka prijava rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava.
Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 15 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT
Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga
Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom ako je primjenjivo.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
6. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen obrazac za prijavu programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjen obrazac o partnerskoj organizaciji, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
5. Ispunjenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Ispunjenju izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
7. Životopis voditelja/voditeljice programa/projekta na Europass obrascu
8. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava, ako je primjenjivo
Dokumentacija iz točke 1. do 6. treba biti popunjena u cijelosti, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dokumentacija:
9. Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka koji izdaje Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, nadležan za registraciju udruga;
10. Preslika važećeg Statuta (ili ispis iz Registra udruge Republike Hrvatske https://registri.uprava.hr/#!udruge);
11. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu).
Dokumentacija iz točke 9. do 11. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.
Dostava dodatne dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora:
Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji za su/financiranje će na zahtjev nadležnog upravnog odjela Županije, dostaviti sljedeće dokumente u roku od pet (5) radnih dana od zatraženog:
1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana;
2. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta);
3. Preslika potvrde o predanom financijskom izvješću ili ispis financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti).
Ako prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća.
7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 01. ožujka 2021. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
8. POSTUPAK PRIGOVORA
Udruge čiji programi ili projekti ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja i koje su odbačene mogu u roku od 8 dana od primitka obavijesti podnijeti prigovor.
O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore koje će u roku od osam (8) dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će bit odbačena.
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti će se pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se ne može podnijeti na Odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore, poštom, u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru uzimajući u obzir sve činjenice donosi Povjerenstvo. Na omotnici mora biti jasno naznačeno o kojem se javnom natječaju radi.
O rješenju prigovora Povjerenstvo za prigovore obavijestiti će podnositelja prigovora u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
9. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: marija.radikovic@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 16. veljače 2021. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
 
PRILOZI:
1. Upute za prijavitelje
2. Obrazac 1_Opisni obrazac za prijavu programa/projekta
3. Obrazac 2_Obrazac Proračun
4. Obrazac 3_Obrazac o partnerska_organizacija
5. Obrazac 4_Izjava o partnerstvu
6. Obrazac 5_ Izjava_o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac 6_Izjava_neosuđivanosti i nepostojanju poreznog  duga
8. Obrazac 7_Obrazac opisnog izvještaja
9. Obrazac 8_Obrazac financijskog izvještaja
10. Obrazac 9_Obrazac za_procjenu kvalitete prijave
11. Obrazac Europass životopisa
12. Legenda 1_Specifična područja
13. Legenda 2_Korisnička skupina
14. Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije.
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content