Međimurske županije za 2021. godinu Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu, Međimurska županija raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.

I.
Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom kao što su:

1. programi ustanova u kulturi

2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi

3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa

4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti

5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)

6. programi u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma

7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

II.
Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.
III.
Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.
Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara moraju sadržavati odgovarajuće mišljenje konzervatorskog odjela, a programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga te projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe.

Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata dostavljaju se po dvije stručne recenzije.

Programi koji budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije sufinancirat će se iz proračuna Međimurske županije za 2021. godinu.

V.
Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
VI.
Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za obrazovanje i kulturu
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 31. ožujka 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.

KLASA: 612-01/21-02/1
URBROJ: 2109/1-01-21-1

Čakovec, 20. siječnja 2021.

PRILOZI:
• Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u Program javnih potreba u kulturi
• Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.
• Prijavnica – kultura 2021.