Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Datum objave: 18. siječnja 2021.

KLASA: 112-02/21-03/1
URBROJ:2109/1-14-21-01
Čakovec, 15. siječnja 2021.
Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, za radno mjesto:
- samostalni upravni referent za udruge – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, do povratka odsutne službenice s porodiljnog dopusta
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni ispit.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prijavi na oglas (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma, potvrda ili uvjerenje)
- dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-adresu i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.
PROČELNIK
Milorad Novković, mag. iur.
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content