Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 18. siječnja 2021.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14) i Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnine na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/20), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području gospodarske zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

1. Predmet prodaje
Međimurska županija prodaje nekretninu na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje" upisanu kod Općinskog suda u Čakovcu zk.ul.br. 7374. k.o. Čakovec, zk.čest.br. 1134/2/2/1, ukupne površine 24.875 m², identične s kat.čest.br. 1729/2, k.o. iste, po utvrđenoj početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 70,2 €/m² ukupno 1.746.573,25 € u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
2. Opći podaci
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Međimurska županija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE POSLOVNI PARK MEĐIMURJE- NE OTVARATI“ do 5. veljače 2021. do 10,00 sati. Ponude zaprimljene nakon 10,00 sati 5. veljače 2021. godine smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, 5. veljače 2021. godine u 10,00 sati.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Međimurske županije i potencijalnih ponuditelja može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkom poštom, svakog radnog dana, na adresu e pošte: nekretnine@medjimurska-zupanija.hr
3. Sadržaj ponude
3.1. podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), osobni identifikacijski broj (OIB),
3.2. u ponudi mora biti navedena ponuđena kupoprodajna cijena
3.3. naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine
3.4. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
3.5. domaće i strane pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
3.6. domaće i strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o podmirenju poreznog duga, odnosno da su ispunile obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, koja potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja ponude,
3.7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTP banka d.d., model 64, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine“
3.8. poslovno-investicijsku studiju, odnosno plan razvoja i korištenja nekretninom kroz
određeni rok od dana zaključenja ugovora u kojoj će biti vidljiva svrha kupnje nekretnine, planirani rokovi izgradnje objekata, broj i struktura zaposlenika i slično,
3.9. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji i platiti troškove ovjere kod javnog bilježnika, da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja, te da je rok valjanosti njegove ponude 90 dana, računajući od dana javnog otvaranja ponuda
4. Uvjeti javnog natječaja
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog natječaja, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne kupoprodajne cijene.
Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Međimurska županija zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Međimurska županija odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Međimurska županija vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će župan Međimurske županije. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.
Rok plaćanja u pravilu ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno članku 17. Odluke Županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014)
Ovaj javni natječaj objavit će se u lokalnom listu i na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
KLASA:406-01/20-03/9
URBROJ:2109/1-01-21-6
Čakovec, 14.1.2021.


Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content