KLASA: 12-02/20-03/9
URBROJ: 2109/1-14-21-29
Čakovec, 11. siječnja 2021.

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije donosi

O D L U K U
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

I.
Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije, na radno mjesto samostalni upravni referent za udruge, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burze rada, 4. studenog 2020. godine.

II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.
Ova Odluka bit će objavljena na službenim web stranicama Međimurske županije i dostavljena svim kandidatima prijavljenim na oglas, a stupa na snagu danom donošenja.

 

PROČELNIK

Milorad Novković, mag. iur.