Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu

Datum objave: 30. prosinca 2020.

Temeljem odredbi članka 46.st.1. i čl.49.t.12. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst , 1/20 i 10/20 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst i 2/20), u vezi s odredbama čl.48.st.1.t.4. u vezi sa st.2. i st.3. i čl.67.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), odredbama čl.35.st.2., st.8. i čl.391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), odredbama Zaključka Grada Čakovca broj, Klasa: 021-05/20-01/76, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od 20.listopada 2020. („Službeni glasnik Grada Čakovca“ broj 10/2020) i odredbama Zaključka o prodaji nekretnina na području Gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/2020), gradonačelnik Grada Čakovca i župan Međimurske županije objavljuju:
JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 01/11) uz ulicu Josipa Bana Jelačića Jelačića u Čakovcu – u suvlasništvu Međimurske županije i Grada Čakovca (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content