Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta PLAN TERRA d.o.o.

Datum objave: 24. prosinca 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/20-01/000158
URBROJ: 2109/1-09-2/04-20-0009
Čakovec, 22.12.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
PLAN TERRA d.o.o., HR-52440 Poreč, Mate Balote 13
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju i dogradnju građevine stambene namjene, 3.b skupine – stambena zgrada s pripadajućim sadržajem bazenom
- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b. skupine - pomoćna građevina (garaža)
na k.č. 2416 k.o. Štrigova (Banfi 237).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.01.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
II. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
IV. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 mrežna stranica
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PLAN TERRA d.o.o.
HR-52440 Poreč, Mate Balote 13
Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: ruzica.spajic@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content