Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane potpore sportskim udrugama s područja Međimurske županije koje su provodile sportske programe i projekte u 2020. godini

Datum objave: 26. studenoga 2020.

Javni poziv otvoreni do 26. prosinca 2020. godine


KLASA: 402-08/20-02/473
URBROJ: 2109/1-01-20-2
Čakovec, 24. studeni 2020.
Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne novčane potpore sportskim udrugama s područja Međimurske županije koje su provodile sportske programe i projekte u 2020. godini (KLASA: 402-08/20-02/473; URBROJ: 2109/1-01-20-2, od dana 24. studenog 2020.) župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne novčane potpore sportskim udrugama s područja Međimurske županije koje su provodile sportske programe i projekte u 2020. godini

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore sportskim udrugama s područja Međimurske županije koje su provodile sportske programe i projekte u 2020. godini (dalje u tekstu Poziv), je podnošenje prijava za jednokratnu novčanu potporu sportskim udrugama s područja Međimurske županije, koje su unatoč epidemiji bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2) provodile sportske programe i projekte u 2020. godini ili će iste provesti do 31. prosinca 2020. godine.
Temeljni cilj Poziva je ublažiti negativne financijske posljedice sportskim udrugama s područja Međimurske županije, koje su nastale zbog poništenja Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini te povećanih izdataka iz vlastitog proračuna u vrijeme provedbe sportskih programa i projekata u 2020. godini. Financijska sredstva namijenjena sportskim udrugama koje su provodile programe i projekte u 2020. godini osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu te će putem ovog Javnog poziva biti dodijeljena onim sportskim udrugama s područja Međimurske županije koje ispunjavaju propisane uvjete. Maksimalni iznos jednokratne novčane potpore je 5.000,00 kuna.
2. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljive su sportske udruge za dodjelu jednokratne novčane potpore po ovom Pozivu koje ispunjavaju sljedeće propisane uvjete:
• da su upisane u Registru udruga RH te su im ovlaštene osobe u mandatu,
• da su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
• da su upisane u Registar sportskih djelatnosti,
• da imaju sjedište prijavljeno na području Međimurske županije te djeluju na području Međimurske županije,
• da redovno podnose godišnja izvješća i uredno su ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora sa Međimurskom županijom te ustanovama i poduzećima čiji je osnivač/vlasnik Međimurska županija ili iz drugih javnih izvora,
• da su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet potpore i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
• da se protiv Udruge prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja provedenog programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom i Zakonom,
• da program ili projekt koji su proveli u 2020. godini doprinosi razvoju i promociji sporta u Međimurskoj županiji i šire te bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj sporta i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima,
• da je prijavljeni program/projekt proveden u cijelosti ili će biti proveden do kraja 2020. godine te je udio koji se traži od Međimurske županije financiran vlastitim sredstvima.
Neprihvatljive su sportske udruge za dodjelu jednokratne novčane potpore po ovom Pozivu ukoliko:
• su bile financirane ili sufinancirane iz proračuna Međimurske županije u 2020. godini za provedene programe/projekte ili za redovan rad po bilo kojoj drugoj osnovi,
• su tražena sredstva u prijavi utrošena za redovnu djelatnost udruge, nabavu opreme ili plaćanje usluga koje nisu vezane za provedbu sportskog programa ili projekta, što će se utvrditi iz prijavne dokumentacije i drugih izvora,
• su tražena sredstva provedenog programa ili projekta u cijelosti pokrivena iz drugih izvora,
• dostave nepotpunu prijavu,
• dostave prijavu nakon završetka vremenskog roka trajanja Poziva.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I IZNOS POTPORE
Financijska sredstva namijenjena sportskim udrugama koje su provodile programe i projekte u 2020. godini osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu
Iznos jednokratne financijske potpore za pojedinu sportsku udrugu koja podnosi prijavu je maksimalno do 5.000,00 kuna.
4. NAČIN PRIJAVE I VRIJEME ISPLATE POTPORE
Prijavne obrasce moguće je skinuti isključivo na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije https://medjimurska-zupanija.hr/. Postupak popunjavanja obrazaca te sve daljnje radnje detaljno su opisane u točci 7. ovog Poziva. Uz prijavu se prilaže propisana popratna dokumentacija navedena u točci 5. ovog Poziva.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu tiskanu, potpisanu i ovjerenu dokumentaciju propisanu Pozivom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 13 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT
Prijava na Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore sportskim udrugama
s područja Međimurske županije koje su provodile sportske programe i projekte u 2020. godini
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Postupak zaprimanja, otvaranja i provjere korektnosti dokumentacije pristiglih prijava, u nadležnosti je Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije. Potpora će biti isplaćena u roku od 15 dana od primitka pravovaljane prijave.
Prijavitelj koji zadovoljava uvjete iz 2. točke ovog Poziva može podnijeti samo jednu prijavu za potporu, višestruka prijava će rezultirati odbijanjem svih pristiglih prijava tog prijavitelja.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Pravo na isplatu potpore, sportske udruge ostvaruju prijavom na Poziv, uz dostavu sljedeće tiskane dokumentacije:
1. popunjen u potpunosti, ispisan, potpisan i ovjeren Obrazac prijave,
2. korektno popunjen, ispisan, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna,
3. popunjena, ispisana, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. popunjena, ispisana, potpisana i ovjerena Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
5. preslike računa u sveukupnoj vrijednosti troškova provedenog programa/projekta (navedenih u obrascu proračuna),
6. preslike potvrda o plaćanju računa za sve troškove za koje se traže subvencijska sredstva
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je najmanje 30 dana od dana objave Poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 26. prosinca 2020. godine.
Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Poziv. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 12 sati posljednjeg dana Poziva.
Razmatrat će se samo kompletne prijave koje su pravodobno pristigle, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelj biti obaviješten elektroničkim putem. Ukoliko prijava nije pravodobna ili nije kompletna, prijavitelj nema pravo na pritužbu, ali ima pravo na uvid.
7. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA PRIJAVE
Prijavne obrasce možete preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije, na kraju ovog Poziva, pod točkom 8. PRIJAVNI OBRASCI .
a) U opisni obrazac prijave unose se podaci o tražitelju potpore i podaci o provedenom programu/projektu prema tematskim pitanjima te je obavezno odgovoriti na sva postavljena pitanja.
b) U obrazac proračuna unose se podaci o prihodima i rashodima provedenog programa/projekta. Obrazac proračuna je interaktivan te se iznosi koje navodite automatski zbrajaju. Prihodi se razvrstavaju i navode prema popisu izvora. Troškove je potrebno klasificirati na izravne i neizravne te ih razvrstati prema navedenim točkama u obrascu (plaće i naknade, putni troškovi, oprema i roba, ostali troškovi i neizravni troškovi). U kolonu „Udio koji se traži od Županije“ upisuju se rashodi za koje tražite potporu tj. povrat troškova te sveukupni traženi iznos ne smije prelaziti 5.000 kuna.
c) U Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja unose se podaci o tražitelju potpore i podaci o provedenom programu/projektu.
d) U Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga popunjavaju se sa podacima o tražitelju potpore i odgovornim osobama u udruzi te voditelju provedenog programa/projekta.
Nakon što popunite obrasce a), b), c) i d) potrebno ih je otisnuti (isprintati), vlastoručno ih potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj/ica provedenog programa/projekta te ih je potrebno ovjeriti pečatom i priložiti ostaloj propisanoj dokumentaciji iz točke 5. ovog Poziva (računi i potvrde o plaćanju računa).
Pitanja vezana uz ovaj Poziv, kao i sve informacije mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: sport@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.
8. OBRASCI
1. Obrazac prijave
2. Obrazac proračuna
3. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Legenda 1 i 2
DOPUNA DOKUMETACIJE:

NAPOMENA: unosom podataka u obrasce te dostavom propisane dokumentacije dajete privolu i pristajete na obradu podataka nadležnim tijelima Međimurske županije da podatke obrađuju u svrhu ostvarivanja prava iz ovog Poziva, sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka EU (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content