Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - građenje vodovodne mreže područja Zavrtja u Nedelišću

Datum objave: 21. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000236
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011
Čakovec, 19.10.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.a skupine-građenje vodovodne mreže područja Zavrtja u Nedelišću, FAZA 1. i 2.
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.a skupine-građenje kanalizacijske mreže područja Zavrtja u Nedelišću, FAZA 1. i 2.
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće (Nedelišće, područje Zavrtja),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake T. D. 1702/2019, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Ivor Vlahović, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4889, a sadržava:
1. građevinski projekt, oznake T.D. 1702/2019 od 04.2019. godine, ovlašteni projektant Lucija Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002 (AT CONSULT d.o.o. HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982) MAPA 1.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.a skupine - građenje vodovodne mreže područja Zavrtja u Nedelišću, FAZA 1. i 2.
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.a skupine - građenje kanalizacijske mreže područja Zavrtja u Nedelišću, FAZA 1. i 2.
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće (Nedelišće, područje Zavrtja), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000236, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 23.07.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je pravomoćna Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009, od 27.12.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 22.01.2019. godine
c) priložena je propisana izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, broj 14/2019., od 25.04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Luciji Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002
d) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/19-04/33, URBROJ: 511-01-392-19-2, od 25.09.2019. godine
- Državni inspektorat, PU Varaždin, Sanitarna inspekcija - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/19-05/1763, URBROJ: 443-02-4-2-8/4-19-2, od 16.08.2019. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/19-23/3749, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2, od 19.08.2019. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/19-17/0003576, URBROJ: 374-26-1-19-2, od 13.08.2019. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-IZG-268-19, od 29.08.2019. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, broj 1.7/18, 400400101/2176/19IH, od 20.08.2019. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, znak: VZ-234/19-P, 1582/19, od 14.08.2019. godine
- Općina Nedelišće - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-01/17-01/17, URBROJ: 2109/12-03-02-19-41, od 16.08.2019. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/19-02/7175, URBROJ: 376-05-3-19-2, od 23.08.2019. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. – mišljenje na glavni projekt, oznaka: T43-52493973-19, od 20.08.2019. godine
g) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvatci iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižnog odjela za čestice u k.o. Nedelišće
– Pisana Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole, od 24. rujna 2020. godine, izdana od Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, OIB 78324830528 koju zastupa načelnik Darko Dania, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-7943/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Marije Kovačić, Nedelišće, Martina Viljevca 44, OIB 64331761491, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-2774/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Stjepana Ivančića, Dunjkovec, Dr. Ljudevita Gaja 35, OIB 82602192751, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4337/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Vladimira Marciuša, Dragoslavec 40C, OIB 92085432130, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4485/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Marije Mesarić, Dunjkovec, Glavna ulica 10, OIB 13229237585, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4705/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Željka Horbeca, Nedelišće, Novakova 22, OIB 38701873532, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4346/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Stjepana Đukesa, Seget, Umag, Rožac 6, OIB 89536680717, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4204/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Ane Ganzer, Nedelišće, Vrtna 16, OIB 42706698776, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4351/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Ivane Komar Srnec, Nedelišće, Maršala Tita 29, OIB 65238303743, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4771/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Davora Srneca, Nedelišće, Maršala Tita 29, OIB 34391011719, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4745/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Željke Železnjak, Novigrad, Ulica Rotonda 4, OIB 28877167562, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-2043/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Danice Mihalović, Čakovec, Preloška 71, OIB 89767963907, od 05. lipnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4472/2020
Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa prava
služnosti vodova i to:
- Dopis Međimurskih voda d.o.o., Čakovec, Broj: POP-340/2020, od 06.07.2020. godine dostavljen dana 07.07.2020. godine Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
h) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je:
- geodetska podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru za katastarske čestice u k.o. Nedelišće, oznaka: 108/2019 od 02.10.2019. godine koju je izradio ovlašteni geodeta Mladen Babić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 87 (GEOPLAN d.o.o., Čakovec, Trg E. Kvaternika 8, OIB 51553815002) ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 936-03/19-02/63, URBROJ: 541-29-01/02-19-3 od 15.10.2019. godine
i) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću, Broj: UPP-VP-94-2019, od 19.04.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne vodoopskrbe na području Međimurske županije.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Zavrtja u Nedelišću, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 29.09.2020. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009, od 27.12.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna i pravomoćna dana 22.01.2019. godine
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu nije propisana Zakonom
g) građevina je priključena na javni sustav odvodnje otpadnih voda
h) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu nije propisana Zakonom
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000236, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0009 od 29.09.2020. godine) i javnim pozivom, (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000236, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008 od 29.09.2020. godine oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, na njegovim mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 08.10.2020. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na osobni i javni poziv odazvala se stranka PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a, o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000236, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0010 od 08.10.2020 godine. Navedena stranka je usmeno na zapisnik dala slijedeću izjavu:
- GORAN BULATOVIĆ rukovoditelj PJ tehničke zaštite plinovoda i predstavnik tvrtke PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a, OIB 69401829750 (za česticu k.č.br. 4195 k.o. Nedelišće) - na kojoj je upisano pravo-uknjižbe stvarne služnosti nakon uvida u glavni projekt izjavljuje da u predmetnom zahvatu u prostoru nema direktne kolizije s instalacijama u vlasništvu tvrtke PLINACRO d.o.o., te nema primjedbe na glavni projekt za izdavanje građevinske dozvole
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, s glavnim projektom u dva primjerka
2. OPĆINA NEDELIŠĆE
HR-40305 Nedelišće,Maršala tita 1
3. Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
4. PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
5. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela
6. Mrežne stranice ovog Upravnog odjela
7. U spis, ovdje
NA ZNANJE:
1. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
4. Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content