Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta BISERKA NOVAK i STJEPAN NOVAK

Datum objave: 13. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/20-01/36
URBROJ: 2109/1-09-2/06-20-04
Čakovec, 13.10.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BISERKA NOVAK, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, KATARINE ZRINSKI 44
STJEPAN NOVAK, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, KATARINE ZRINSKI 44
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune Rješenja za
– građenje građevine stambene namjene,
na postojećoj katastarskoj čestici k.č.br. 7532/17 k.o. Domašinec (Domašinec, Katarine Zrinski 44).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.10.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna Rješenja može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content