Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaklade

Datum objave: 22. srpnja 2020.

Pravni temelj: Zakon o zakladama (NN 106/18NN 98/19), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (NN 56/19).
Zakonom o zakladama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovina, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada.
Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.
Općekorisna svrha, u smislu Zakona, je ona svrha ispunjavanjem koje se unapređuju građanska i ljudska prava i slobode, demokratske institucije društva, razvoj društva i lokalnih zajednica, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, međunarodna razvojna pomoć i suradnja, te kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, športska, zdravstvena, humanitarna, socijalna ili koja druga društvena djelatnost kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro i pridonosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Dobrotvorna svrha, u smislu Zakona, je takva svrha ispunjenjem koje se pruža potpora osobama kojima je potrebna pomoć.
Svrha je zaklade općekorisna odnosno dobrotvorna i ako se tiče samo osoba koje pripadaju određenom pozivu, nacionalnoj, društvenoj, jezičnoj, kulturnoj, znanstvenoj i vjerskoj grupi ili slično, osoba koje povezuju iste zdravstvene, socijalne, kulturne i slične potrebe i interesi odnosno osoba koje žive na određenom području ili su obuhvaćene djelatnošću određene udruge, ustanove ili druge pravne osobe.
Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova koja se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.
Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: zakladnik).
Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.).
Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava.
Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).
Zaklade se upisuju u registar zaklada pri Upravnom tijelu u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade.
Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske.
Sve informacije vezane uz primjenu Zakona o zakladama mogu se dobiti u Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove na adresi: Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 16, tel: 040 374 171, e-mail: marjana.bockaj@medjimurska-zupanija.hr ili soba br. 14, tel: 040 374 021, e-mail: lada.odic@medjimurska-zupanija.hr.

Akt o osnivanju zaklade
Zaklada je osnovana donošenjem akta o osnivanju zaklade odnosno proglašenjem oporuke kada se zaklada osniva oporukom.
Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, oporuka i sl.)
Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.
Akt o osnivanju zaklade sadrži:
1. osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
2. osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
3. naziv i sjedište zaklade
4. svrhu zaklade
5. podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina)
Akt o osnivanju zaklade može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade, kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.
Osnovna imovina zaklade može biti u novcu, stvarima ili pravima, a služi za trajno ostvarivanje svrhe zaklade. Vrijednost osnovne imovine i predvidljive prihode koje bi ona mogla davati te dostatnost za ostvarivanje svrhe zaklade mora procijeniti ovlašteni sudski vještak.

UPIS ZAKLADE U REGISTAR ZAKLADA
 Zahtjev za upis u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade.
Zahtjevu za upis u registar zaklada (Obrazac broj 1) prilaže se:
- akt o osnivanju zaklade
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
- odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
- potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
- dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
- procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona
- izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
- izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. Stavaka 2., 3. i 4. Zakona
- pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
- statut zaklade.
Zahtjev (obrazac br. 1) se podnosi u dva primjerka.
Podaci o zakladniku i tijelima zaklade  podnose se na Obrascu broj 2 .
O zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada nadležno Upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

UPIS PROMJENA U REGISTAR ZAKLADA
Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom Upravnom tijelu zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na:
- naziv
- sjedište i adresu sjedišta
- osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
- svrhu
- statut
- prestanak zaklade
Zahtjevu za upis promjena u registar zaklada (Obrazac broj 3 ), prilaže se:
- zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada
- novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju
Zahtjev (obrazac br. 3) se podnosi u dva primjerka.
O zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada nadležno Upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

STRANE ZAKLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Strana zaklada je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.
Strana zaklada može ostvarivati svoju svrhu na području Republike Hrvatske nakon upisa u registar stranih zaklada, sukladno propisima Republike Hrvatske
Strana zaklada upisom u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj ne stječe svojstvo pravne osobe.
Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis u registar stranih zaklada (Obrazac broj 4) prilaže se:
- izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
- akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
- odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
- preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
- ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka od 1-5.
Odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj sadrži:
- naziv i sjedište strane zaklade u stranoj državi
- naziv i sjedište strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- svrhu strane zaklade u stranoj državi
- svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev se podnosi u dva primjerka.
O zahtjevu za upis strane zaklade u registar stranih zaklada nadležno Upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.
Na strane zaklade na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o upisu odnosno upisu promjena zaklade.

Obrasci:
Obrazac broj 4  - Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u RH
Obrazac broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u RH

IZVADAK IZ REGISTRA ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz Registra zaklada Republike Hrvatske i izvadak iz Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu zaklade i sjedištu strane zaklade.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content