Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste, obilaznica Šenkovca, 3. ETAPA, 1. faza: izvođenje radova na trasi od km 0+000 do km 1+900

Datum objave: 20. srpnja 2020.

           
REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011
Čakovec, 14.07.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000087, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50:
 • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. ETAPA, 1. faza: izvođenje radova na trasi od km 0+000 do km 1+900

na katastarskim česticama u k.o. Pribislavec (Pribislavec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Općine Pribislavec i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake C3-7408-GP/A, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Alen Hebrang, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2903, a sadržava:
MAPA 1 od 15
građevinski projekt - opći prilozi, oznake 16-034/GP od 12.2017. godine

 • projektant: Damir Šimunić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592
 • projektantski ured: RIJEKAPROJEKT d. o. o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961

MAPA 2 od 15
građevinski projekt - trasa ceste, paralelni putevi i kolnička konstrukcija, oznake 16-034/GP od 12.2017. godine

 • projektant: Damir Šimunić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592
 • projektantski ured: RIJEKAPROJEKT d. o. o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961

MAPA 3 od 15
građevinski projekt - most "PRIBISLAVEC 1", oznake 16-034/GP od 12.2017. godine

 • projektant: Darko Pavoković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25
 • projektantski ured: RIJEKAPROJEKT d. o. o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961

MAPA 4 od 15
elektrotehnički projekt - projekt zaštitnog uzemljenja mosta PRIBISLAVEC 1, oznake RP2206-1 od 01.2018. godine

 • projektant: Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
 • projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701

MAPA 5 od 15
građevinski projekt - most "PRIBISLAVEC 2", oznake 16-034/GP od 12.2017. godine

 • projektant: Darko Pavoković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25
 • projektantski ured: RIJEKAPROJEKT d. o. o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961

MAPA 6 od 15
elektrotehnički projekt - projekt zaštitnog uzemljenja mosta PRIBISLAVEC 2, oznake RP2206-2 od 01.2018. godine

 • projektant: Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
 • projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701

MAPA 7 od 15
građevinski projekt - geotehnički projekt trase, oznake OG-16-16-GP-03 od 12.2017. godine

 • projektant: Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
 • projektantski ured: OPUSGEO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 4, OIB 09645373033

MAPA 8 od 15
građevinski projekt - geotehnički projekt mosta "PRIBISLAVEC 1", oznake OG-16-16-GP-04 od 12.2017. godine

 • projektant: Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
 • projektantski ured: OPUSGEO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 4, OIB 09645373033

MAPA 9 od 15
građevinski projekt - geotehnički projekt mosta "PRIBISLAVEC 2", oznake OG-16-16-GP-05 od 12.2017. godine

 • projektant: Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
 • projektantski ured: OPUSGEO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 4, OIB 09645373033

MAPA 10 od 15
građevinski projekt - prometna signalizacija i oprema, oznake 16-034/GP od 01.2018. godine

 • projektant: Igor Bukvić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478
 • projektantski ured: IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461

MAPA 11 od 15
građevinski projekt - oborinska odvodnja, oznake C3-7408-GP/A-H od 01.2018. godine

 • projektant: Ivan Kukolja, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4642
 • projektantski ured: IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461

MAPA 12
građevinski projekt - cestovna rasvjeta - građevinski projekt, oznake RP2205G2 od 12.2017. godine

 • projektant: Tomislav Krišković, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5753
 • projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701

MAPA 13
elektrotehnički projekt - cestovna rasvjeta, oznake RP2205E2 od 12.2017. godine

 • projektant: Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
 • projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701

MAPA 14/15
elektrotehnički projekt - instalacije elektroničke komunikacije (EKI) / zaštita i izmještanje postojeće mreže EKI, oznake JP-19.1/16-GL od 01.2018. godine

 • projektant: Martina Šupak Gredelji, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684
 • projektantski ured: ESP d. o. o., HR-51000 Rijeka, Krešimirova 60, OIB 99891593001

MAPA 15 od 15
građevinski projekt - zaštita i izmještanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje, oznake C3-7408-GP/A-I od 01.2018. godine

 • projektant: Ivan Kukolja, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4642
 • projektantski ured: IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461.
 1. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
 • Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

Obrazloženje
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.05.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. ETAPA, 1. faza: izvođenje radova na trasi od km 0+000 do km 1+900

na katastarskim česticama u k.o. Pribislavec (Pribislavec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Općine Pribislavec i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji, iz točke I. izreke ove dozvole.
Izvođenje radova na obilaznici Šenkovca planira se izvoditi u 3 etape. Ovom građevinskom dozvolom i glavnim projektom odobrava se građenje 3. etape, 1. faze – građenje trase od km 0+000 do km 1+900 zajedno s pripadajućim raskrižem i ostalim prometnim površinama, objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, novim instalacijama, prometnom signalizacijom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 01.10.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
 2. priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine.
 3. priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-04/289, URBROJ: 517-03-1-2-19-5, od 18.04.2019. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenim rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
 4. priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
 • Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od prosinca 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Damiru Šimuniću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592
 • Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od prosinca 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Darku Pavokoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25
 • Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od siječnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Dubravku Fitzu, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
 • Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od prosinca 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
 1. priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 1. faza, (od km 0+000 do km 1+900) – dio građevine MOST "PRIBISLAVEC 1", broj izvješća: 18-13/06-11 od 15.05.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Zlatku Šavoru, dipl.ing.građ.,
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 1. faza, (od km 0+000 do km 1+900) – dio građevine MOST "PRIBISLAVEC 2", broj izvješća: 18-13/06-12 od 15.05.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Zlatku Šavoru, dipl.ing.građ.,
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija za građevinu: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 1. faza (od km 0+000 do km 1+900), broj izvješća: KB-R-106/2018 od 06. travnja 2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu mr.sc. Krešimiru Bolanči, dipl.ing.građ., s dodatnim zahtjevima navedenima u izvješću,
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije metalnih rasvjetnih stupova cestovne rasvjete građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 1. faza, (od km 0+000 do km 1+900), broj: RMK 023/2018 od 26.03.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Josipu Galiću, dipl.ing.građ., ovl. br. 93/15 s zahtjevom za dodatnu kontrolu u određenoj fazi izgradnje navedenom u izvješću
 2. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
 3. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Sektor za razvoj i unapređenje infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/16-01/485, URBROJ: 530-06-2-1-18-6 od 03.12.2018. godine
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-07/18-63/137, URBROJ: 517-05-2-3-18-5 od 26.11.2018. godine
 • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-02/18-01/35, URBROJ: 512M3-020202-18-2 od 05.03.2018. godine
 • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Čakovec, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1313, URBROJ: 540-07-4-2-8/1-18-2 od 12.03.2018. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/197, URBROJ: 525-07/0375-18-2 od 27.02.2018. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/198, URBROJ: 525-11/1066-18-2 od 28.02.2018. godine
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/0884, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2 od 27.02.2018. godine
 • Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: KC/19-01/204, URBROJ: KC-06-00-06/02-19-02 od 31.01.2019. godine
 • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/18-06/70, URBROJ: 345-921-607-18-2 od 26.03.2018. godine
 • Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
  • izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 350-01/18-07/0001256, URBROJ: 374-26-1-18-3 od 14.05.2018. godine
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, Broj; UPP-IZG-143-18 od 05.03.2018. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/1407, URBROJ: 376-10-18-2 od 28.02.2018. godine
 • INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak - Re: 50308575/26-02-18/0677-083/BK od 01.03.2018. godine
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, znak: 400400101/586/18H, 1804-3.2/16 od 09.03.2018. godine
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
  • izdana potvrda glavnog projekta - Očtovanje, broj i znak: 3004-483/18.RI-ES od 07.03.2018. godine

 

 • MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak: VZ-45/18-P od 28.02.2018. godine
 • Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2109/2-08-18-018 od 28.02.2018. godine
 • HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12
  • izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, RK broj: 157/18 od 02.03.2018. godine
 1. priložen je dokaz pravnog interesa
 • Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, zastupane po direktoru Danijelu Buniću, dipl.ing.građ., KLASA: 325-10/18-04/0002447, URBROJ: 374-26-4-18-2, od 06.12.2018. godine
 • Ugovor o prodaji nekretnina, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-12 od 12.06.2019. godine sklopljen između Grahovec Nikole, Dr. Ivana Novaka 21, Mačkovec, Čakovec i Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, zastupane po predsjedniku uprave Josipu Škoriću, dipl.ing.građ., ovjeren po javnom bilježniku Broj: OV-4374/2019
 • Ugovor o prodaji nekretnina, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-15 od 19.06.2019. godine sklopljen između Tratnjak Katarine i Tratnjak Stjepana, Čakovec, Novo Selo Rok, Rade Končara 39 i Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, zastupane po predsjedniku uprave Josipu Škoriću, dipl.ing.građ., ovjeren po javnom bilježniku Broj: OV-3397/2019
 • Potvrde Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, o pokretanju postupka za izvlaštenje nekretnina i to:
 • KLASA: 943-04/19-01/47, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02  od  srpnja
 1. godine, za katastarske čestice u k.o. Pribislavec
 • KLASA: 943-04/19-01/42, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02  od  srpnja
 1. godine, za katastarske čestice u k.o. Mihovljan
 • KLASA: 943-04/19-01/43, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02  od  srpnja
 1. godine, za katastarsku česticu u k.o. Mihovljan
 • KLASA: 943-04/19-01/45, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02  od  srpnja
 1. godine, za katastarsku česticu u k.o. Mihovljan
 • KLASA: 943-04/19-01/46, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02  od  srpnja
 1. godine, za katastarsku česticu u k.o. Mihovljan
 • Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:

- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/147, URBROJ: 345-421/164-19/15, od 10.01.2019. godine dostavljen dana 21.01.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-10, od 20.05.2019. godine dostavljen dana 03.06.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-11, od 20.05.2019. godine dostavljen dana 03.06.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-54, od 18.11.2019. godine dostavljen dana 21.11.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/147, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-116, od 20.11.2019. godine dostavljen dana 21.11.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/180, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-11, od 21.05.2019. godine dostavljen dana 03.06.2019. godine Općini Pribislavec, Ulica Braće Radić 47, Pribislavec
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2018-1/147, URBROJ: 345-421/164-2018/03, od 15.11.2018. godine dostavljen dana 21.11.2018. godine Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/147, URBROJ: 345-420/421/164-19-16, od 18.01.2019. godine dostavljen dana 25.01.2019. godine tvrtki Međimurje plin d.o.o., Čakovec, Obrtnička 4

 1. uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su elaborati:
 • parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Pribislavec, T.D.Br.: 16-0434GP-05 od 06. travnja 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/430, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 10.10.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000017, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 04.04.2018. godine
 • parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Mihovljan, T.D.Br.: 16-0434GP-04 od 06. travnja 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/431, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 11.10.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000057, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 05.09.2018. godine
 • elaborat nepotpunog izvlaštenja (izmještanje i zaštita postojeće oborinske odvodnje), T.D.Br.: 16-0434GNI-01 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 30.10.2018. godine
 • elaborat nepotpunog izvlaštenja (cestovna rasvjeta), T.D.Br.: 16-0434GNI-02 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 30.10.2018. godine
 • elaborat zaštite od buke, broj: 16-034/GP od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Marku Jovančeviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3690 (RIJEKAPROJEKT d.o.o. HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961)
 • elaborat krajobraznog uređenja, broj: 41-12017 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenim projektanticama mr.sc. Dobrili Kraljić, dipl.ing.agr., broj ovlaštenja KA 589 i Petri Hrvatin, mag.ing.prosp.arch., broj ovlaštenja KA 4103 (STUDIO PERIVOJ d.o.o. Malinska, Lina Bormarčića 31, OIB 23601375774)
 • geotehnički elaborat, broj: OG-16-16-IZ-01 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033)
 • elaborat mjera zaštite i program praćenja, broj projekta: 16-034/GP/EL od studenoga 2018. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Damiru Šimuniću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592 (RIJEKAPROJEKT d.o.o. HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961)
 1. uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 003-01/2016-5/17, URBROJ: 345-411/168-2018-25/KM od 16.02.2018. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtku RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtku TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, za zastupanje u postupku ishođenja građevinskih dozvola za izgradnju Obilaznice Šenkovca.

 
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 01.06.2020. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
 • Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 28.12.2017. godine
 • Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 03.10.2018. godine.
 1. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
 2. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 3. vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za navesti je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008 od 01.06.2020. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 03.07.2020. godine u vremenu od 8,30 do 10,30 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0009 od 03.07.2020. godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetno građenje.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte

–  Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 - dostava putem opunomoćenika
–  RIJEKAPROJEKT d. o. o. - opunomoćenik
HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a - dostava osobno
–  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
–  Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
–  Grahovec Nikola, HR-40000 Čakovec, Mačkovec, Dr. Ivana Novaka 21
–  Tratnjak Katarina, HR-40000 Čakovec, Novo Selo Rok, Rade Končara 39
–  Tratnjak Stjepan, HR-40000 Čakovec, Novo Selo Rok, Rade Končara 39
–  Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
–  Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Pribislavec, Ulica Braće Radić 47
–  Ministarstvo državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
–  Međimurje plin d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
–  Mrežne stranice ovog Upravnog odjela (radi upoznavanja javnosti – u trajanju od 30 dana)

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

 
NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  Općina Pribislavec, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40000 Čakovec, Braće Radića 47, Pribislavec
–  Grad Čakovec, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
–  Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
–  PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
–  Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content