Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste, obilaznica Šenkovca 1. etapa, HEP ODS

Datum objave: 13. srpnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0013
Čakovec, 10.07.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000076, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50:
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 1. ETAPA: Izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HEP ODS-a te elektroenergetsko postrojemje
na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Grada Čakovca u Međimurskoj županiji,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake C3-7408-GP/A, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Alen Hebrang, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2903, a sadržava:
MAPA 1, oznaka mape A00-1
građevinski projekt - Situacija građevine, lokacijska dozvola i rekapitulacija procjene troškova, oznake C3-7408-GP/A-A00 od 02.2018. godine
 projektant: Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
 projektantski ured: IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461
MAPA 2, oznaka mape I01-1
elektrotehnički projekt - projekt prelaganja i zaštite instalacija srednjeg napona, oznake C3-7408-GP/A-I01 od 02.2018. godine
 projektant: Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
 projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701
MAPA 3, oznaka mape I02-1
građevinski projekt - projekt prelaganja i zaštite instalacija srednjeg napona, oznake C3-7408-GP/A-I02 od 02.2018. godine
 projektant: Dražen Raspudić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4843
 projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701
MAPA 4, oznaka mape I03-1
elektrotehnički projekt - projekt TS 10(20)/04kV MIHOVLJAN "ZAOBILAZNICA" BR. 825, oznake C3-7408-GP/A-I03 od 05.2020. godine
 projektant: Mihaela Margetić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1829
 projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701
MAPA 5, oznaka mape I04-1
građevinski projekt - projekt TS 10(20)/04kV MIHOVLJAN "ZAOBILAZNICA" BR. 825, oznake C3-7408-GP/A-I04 od 02.2018. godine
 projektant: Dražen Raspudić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4843
 projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701
MAPA 6
geodetski projekt, oznake 16-0434PG-01 od 06.2018. godine
 projektant: Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413
 projektantski ured: TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000076, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.05.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 1. ETAPA: Izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HEP ODS-a te elektroenergetsko postrojemje
na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Grada Čakovca u Međimurskoj županiji, iz točke I. izreke ove dozvole.
Izvođenje radova na obilaznici Šenkovca planira se izvoditi u 3 etape. Ovom građevinskom dozvolom i glavnim projektom odobrava se građenje 1. etape – izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HEP ODS-a te elektroenergetsko postrojenje.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0003 od 22.08.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine.
c) priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-01/886, URBROJ: 517-03-1-2-19-2, od 18.04.2019. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenim rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta br 18228 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A00, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
- Izjava projektanta br DA1707/001 od travnja 2019. godine o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I01, izdana po ovlaštenom projektantu Dubravku Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
- Izjava projektanta br DA1707G1 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I02, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Raspudiću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4843
- Izjava projektanta br PA1093E1 od travnja 2019. godine o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I03, izdana po ovlaštenom projektantu Mihaeli Margetić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1829
- Izjava projektanta br PA1093G1 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I04, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Raspudiću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4843
e) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Sektor za razvoj i unapređenje infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 340-03/18-06/210, URBROJ: 530-06-2-1-18-2 od 04.10.2018. godine
 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-07/18-63/649, URBROJ: 517-05-2-3-18-2 od 23.10.2018. godine
 Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-02/18-01/144, URBROJ: 512M3-020202-18-2 od 01.10.2018. godine
 Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Odjel za zaštitu od zračenja, HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1745, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2 od 10.10.2018. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 350-05/18-01/1112, URBROJ: 525-07/0375-18-2 od 11.10.2018. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/1113, URBROJ: 525-11/0902-18-2 od 02.10.2018. godine
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/4757, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2 od 12.12.2018. godine
 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, URBROJ: KC-06-18-2872/02 od 04.10.2018. godine
 Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/17-06/230, URBROJ: 345-921-607-18-2 od 18.10.2018. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/18-17/0001583, URBROJ: 374-26-1-18-3 od 18.10.2018. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, Broj: UPP-IZG-659-18 od 03.10.2018. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/7709, URBROJ: 376-10-18-4 od 23.10.2018. godine
 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak - Re: 50308575/01-10-18/3633-425/BK od 25.10.2018. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, broj 3.2/16 od 10.10.2018. godine
 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Očtovanja, znak: 3004-1771/18.PK-ES od 02.10.2018. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak: VZ-221/18-P od 11.10.2018. godine
 Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2109/2-08-18-102 od 04.10.2018. godine
 HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, RK broj: 817/18 od 24.10.2018. godine
 HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, oznaka: T43-47362277-18 od 04.10.2018. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Potvrde Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, o pokretanju postupka za izvlaštenje nekretnina i to:
- KLASA: UP/I-943-04/19-01/42, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02 od 09. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mihovljan
- KLASA: UP/I-943-04/19-01/43, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02 od 09. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mihovljan
- KLASA: Up/I-943-04/19-01/50, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 22. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mačkovec
- KLASA: Up/I-943-04/19-01/53, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 19. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mačkovec
- Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2018-1/145, URBROJ: 345-421/164-2018/04, od 03.11.2018. godine dostavljen dana 13.12.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/147, URBROJ: 345-421/164-19/15, od 10.01.2019. godine dostavljen dana 21.01.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/18-01/147, URBROJ: 345-400-420-421/164-19-116, od 20.11.2019. godine dostavljen dana 21.11.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
i) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su elaborati:
- elaborat nepotpunog izvlaštenja (prelaganje KB 10(20) kV) za katastarske čestice u k.o. Mačkovec, T.D.Br.: 16-0434GNI-06 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041), ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 30.10.2018. godine
- elaborat nepotpunog izvlaštenja (prelaganje KB 10(20) kV) za katastarske čestice u k.o. Mihovljan, T.D.Br.: 16-0434GNI-05 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041), ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 30.10.2018. godine
j) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložen je dokaz da može biti investitor i to Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u postupku pripreme i izmještanja postojećih elektroenergetskih građevine i vlasništvu HEP d.d. od 17.03.2020. godine sklopljen između tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 zastupane po predsjedniku uprave Josipu Škoriću, dipl.ing.građ. i tvrtke Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Distribucijsko područje Elektra Čakovec, zastupane po direktoru Mladenu Hrenu, mag.oec.
k) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 003-01/2016-5/17, URBROJ: 345-411/168-2018-25/KM od 16.02.2018. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtku RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtku TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, za zastupanje u postupku
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za izvođenje radova navedenih u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 28.05.2020. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
– Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i
– Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za navesti je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od 28.05.2020. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 01.07.2020. godine u vremenu od 9 do 10 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011 od 01.07.2020 godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 - dostava putem opunomoćenika
– IPZ d.d. - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, s glavnim projektom u dva primjerka
– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– Mrežne stranice ovog Upravnog odjela (radi upoznavanja javnosti – u trajanju od 30 dana)
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Grad Čakovec, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje
HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content