Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije

Datum objave: 1. srpnja 2020.

KLASA: 112-02/20-03/1
URBROJ: 2109/1-03-20-1
Čakovec, 26. lipnja 2020.
Na temelju članka 17. i 19., a u svezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, na radna mjesta:

1. Konobar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema ugostiteljske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
2. Vozač – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema tehničke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen ispit za vozača B kategorije
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U radni odnos ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o jednoj godini radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i slično)
- za radno mjesto pod 2) dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili putovnice) ili elektronički zapis iz knjige državljana
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
- vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Međimurska županija, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNICA
Mr. sc. Vesna Haluga
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content