Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukcija kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec

Datum objave: 25. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004
URBROJ: 2109/1-09/4-20-0009
Prelog, 24.06.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - rekonstrukcija kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec
na katastarskoj(im) čestici(ama) 2161/2, 2325/19, 2711/1, 3576, 4028, 4074, 4170/6, 4211/2, 4216, 4278/2, 4298, 4405, 4441, 4468, 4471/3, 4474, 5515/1, 5611/1, 5617/1, 5617/2, 5627, 5629, 5631/1, 5632/2, 5638/8 k.o. Donji Kraljevec (Donji Kraljevec, naselje Donji Kraljevec), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt - Građevinski projekt, oznake I-1927/19 od 01.2020. godine
 projektant: Ivana Garić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3821
 projektantski ured: HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
 Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/1046, URBROJ: 525-07/0148-19-2 od 25.09.2019. godine
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti za projektiranje i građenje, KLASA: 214-02/19-03/31, URBROJ: 511- 01-392-19-2 od 24.09.2019. godine
 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Čakovec, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 540-02/19-03/1845, URBROJ: 443-02-4-2-8/4-19-2 od 12.09.2019. godine
 Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/19-18/0004862, URBROJ: 374-26-1-19-3 od 24.09.2019. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: UP/I-340-01/19-09/221, URBROJ: 2109-10-02-04- 19-2 od 17.09.2019. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja, KLASA: 350-05/19-28/000017, URBROJ: 400400101-IH od 13.09.2019. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: UPP-IZG-355-19, URBROJ: - od 18.09.2019. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, KLASA: VZ-315/19-U, URBROJ: - od 11.09.2019. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/19- 01/7672, URBROJ: 376-05-3-19-2 od 25.09.2019. godine
 Općina Donji Kraljevec, HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/11, URBROJ: 2109-06-19-02 od 24.09.2019. godine
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
V. Za predmetni zahvat u prostoru izdano je Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8, od 28. 9. 2016. godine, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša, te Rješenje kojim se produljuje rok važenja spomenutog rješenja, KLASA: UP/I-351-03/16-08/123, URBROJ: 517-03-1-2-18-11, od 27. 12. 2018. godine, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku HIDROING d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 09.03.2020. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - rekonstrukcija kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec,
na katastarskoj(im) čestici(ama) 2161/2, 2325/19, 2711/1, 3576, 4028, 4074, 4170/6, 4211/2, 4216, 4278/2, 4298, 4405, 4441, 4468, 4471/3, 4474, 5515/1, 5611/1, 5617/1, 5617/2, 5627, 5629, 5631/1, 5632/2, 5638/8 k.o. Donji Kraljevec (Donji Kraljevec, naselje Donji Kraljevec), iz točke I. izreke ove dozvole.
Rekonstrukcija kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec obuhvaća rekonstrukciju kolektora ukupne dužine cca 5.327,69 m i preljevno-retencijski bazen PRB volumena 480 m3.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole te ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta
b) priloženo je Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8, od 28. 9. 2016. godine, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša, te Rješenje kojim se produljuje rok važenja spomenutog rješenja, KLASA: UP/I-351-03/16-08/123, URBROJ: 517-03-1-2-18-11, od 27. 12. 2018. godine Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
Postojeća građevina izgrađena je na temelju sljedećih akata:
- Građevinska dozvola, KLASA: 361-04/88-01/284, URBROJ: UpI-2109-08-04-89-2, od 23. 1. 1989. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec
- Građevinska dozvola, KLASA: 361-03/94-01/79, URBROJ: UpI-2109-05-04-94-2, od 11. 3. 1994. godine, izdana po Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije Međimurske
- Rješenje o izmjeni građevinske dozvole u imenu, KLASA: UP/I-361-03/08-02/30, URBROJ: 2109/1-15-08-2, od 2. 9. 2008. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno-planske dokumentacije:
– PPUO Donji Kraljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04., 11/04., 10/06., 12/08., 9/11. 20/13., 13/16., 15/17. i 3/19.)
– DPU stambene zone "Istok" u Donjem Kraljevcu ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/12.).
Predmetni zahvat u prostoru nalazi se u obuhvatu gore navedenog PPUO i to prema kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi, kao postojeća građevina odvodnje otpadnih voda.
Predmetni zahvat u prostoru nalazi se u obuhvatu gore navedenog DPU i to prema karti 2.2 Plan komunalne infrastrukture – mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe, kao postojeća kanalizacija.
Prema poglavlju 3.2.1., članci 41. do 48., na dijelu stambene zone Istok predviđen je razdjelni sustav odvodnje pa se na postojeći sustav mješovite kanalizacije naselja Donji Kraljevec koji je predviđen za rekonstrukciju spajaju samo sanitarne otpadne vode.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 17.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.) plaćena je u iznosu 50,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content