Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane potpore građanima koji su ostali bez posla uslijed epidemije uzrokovane virusom COVID - 19

Datum objave: 1. lipnja 2020.

KLASA: 402-08/20-02/19
URBROJ: 2109/1-01-20-2
Čakovec, 1. lipnja 2020.
Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne novčane potpore građanima koji su uslijed epidemije virusa COVID – 19 ostali bez posla (KLASA: 402-08/20-02/19, URBROJ: 2109/1-01-20-1, od dana 29. svibnja 2020. godine) župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne novčane potpore građanima koji su ostali bez posla uslijed epidemije
uzrokovane virusom COVID - 19

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva za potporu građanima koji su ostali bez posla uslijed epidemije uzrokovane virusom COVID-19 (dalje u tekstu Poziv), je podnošenje prijava za jednokratnu financijsku potporu građanima Međimurske županije, koji su zbog epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2) ostali bez zaposlenja u vremenskom periodu od 19. ožujka 2020. godine pa do 31. svibnja 2020. godine i koji su u trenutku podnošenja prijave nezaposleni. Temeljni cilj Poziva je ublažiti negativne financijske posljedice građanima zbog gubitka posla u navedenom razdoblju. Financijska sredstva namijenjena građanima koji su uslijed epidemije virusa COVID – 19 ostali bez posla osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu te će putem ovog Javnog poziva biti dodijeljena građanima koji ispunjavaju propisane uvjete.
2. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Financiranje po ovom Pozivu mogu ostvariti građani koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
• da su državljani Republike Hrvatske,
• da imaju prebivalište prijavljeno na području Međimurske županije
• da su u periodu od 19. ožujka pa do 31. svibnja 2020. godine, evidentirani kao nezaposleni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Čakovec ili ispostavi u Prelogu ili Murskom Središću,
• da im je epidemija bolesti COVID-19 navedena kao razlog otkazivanja ugovora o zaposlenju.
Građani koji su ostali bez posla prije navedenog vremenskog razdoblja ili im je ugovor o radu istekao po drugoj osnovi (kao razlog otkaza nije navedena epidemija COVID – 19), u navedenom vremenskom razdoblju, nisu prihvatljivi prijavitelji.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I IZNOS POTPORE
Financijska sredstva namijenjena građanima koji su uslijed epidemije virusa COVID – 19 ostali bez posla, osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu.
Iznos jednokratne financijske potpore po pojedinom prijavitelju iznosi 1.000,00 kuna.
4. NAČIN PRIJAVE I VRIJEME ISPLATE POTPORE
Postupak prijave moguće je pokrenuti isključivo na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr koristeći propisani elektronički obrazac. Postupak popunjavanja elektroničkog obrasca te sve daljnje radnje detaljno su opisane u točci 7. ovog Poziva. Uz prijavu se prilaže propisana popratna dokumentacija navedena u točci 5 ovog Poziva.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu tiskanu, potpisanu i ovjerenu dokumentaciju propisanu Pozivom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 15 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT
Prijava na Javni poziv za potporu građanima koji su ostali bez posla uslijed
epidemije uzrokovane virusom COVID-19
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Postupak zaprimanja, otvaranja i provjere korektnosti dokumentacije pristiglih prijava, u nadležnosti je Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije. Potpora će biti isplaćena u roku od 15 dana od primitka pravovaljane prijave.
Prijavitelj koji zadovoljava uvjete iz 2. točke ovog Poziva može podnijeti samo jednu prijavu za potporu, višestruka prijava će rezultirati odbijanjem svih pristiglih prijava tog prijavitelja.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Pravo na isplatu potpore, građani koji su ostali bez zaposlenja ostvaruju prijavom na Poziv, uz dostavu sljedeće tiskane dokumentacije:
1. ispisan i vlastoručno potpisan obrazac prijave (primljen elektroničkom poštom, sukladno uputama iz točke 7. ovog Poziva),
2. izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani, iz kojeg je vidljiv status nezaposlenosti u propisanom razdoblju te je kao razlog otkazivanja zaposlenja navedena epidemija COVID – 19. Ukoliko na potvrdi HZZ-a ili elektroničkoj potvrdi iz sustava e-Građani nije naveden razlog otkazivanja zaposlenja, potrebno je od poslodavca koji je otkazao zaposlenje u propisanom terminu donijeti potvrdu/izjavu kako je razlog za prekid zaposlenja pojava epidemije COVID – 19.
3. preslika osobne iskaznice važeće na dan prijave ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani
4. preslika tekućeg ili zaštićenog računa (IBAN), na koji podnositelj zahtjeva želi da mu se isplati novčana potpora.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je najmanje 30 dana od dana objave Poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 30. lipnja 2020. godine.
Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Poziv. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 15 sati posljednjeg dana Poziva.
Razmatrat će se samo potpune prijave koje su pravodobno pristigle, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelj biti obaviješten elektroničkim putem. Ukoliko prijava nije pravodobna ili nije kompletna, prijavitelj nema pravo na pritužbu, ali ima pravo na uvid.
7. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PRIJAVE
Postupak prijave moguće je pokrenuti isključivo na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije, koristeći propisani elektronički obrazac koji se nalazi niže u Pozivu.
U elektronički obrazac unesite sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, naziv banke, IBAN, adresa elektroničke pošte, adresa stanovanja, kontakt telefon/mobitel, naziv posljednjeg poslodavca. Nakon unosa traženih podataka klikom na ikonu „POŠALJI“, koja se nalazi na dnu elektroničkog obrasca, potvrđujete kako su unijeti podaci točni. Na adresu elektroničke pošte (e-mail), koju ste naveli u elektroničkom obrascu, stići će Vam potvrda sa svim podacima koje ste unijeli. Navedenu potvrdu potrebno je otisnuti (isprintati) i vlastoručno potpisati te priložiti ostaloj propisanoj dokumentaciji iz točke 5. ovog Poziva.
Pitanja vezana uz ovaj Poziv, kao i sve informacije mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: pomoc-nezaposlenima@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 25. lipnja 2020. godine.
NAPOMENA:
Unosom podataka u elektronički obrazac te dostavom propisane dokumentacije dajete privolu i pristajete na obradu osobnih podataka nadležnim tijelima Međimurske županije da Vaše osobne podatke obrađuju u svrhu ostvarivanja prava iz ovog Poziva, sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka EU (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

Sva dostavljena dokumentacija provjeravat će se u suradnji sa javno pravnim tijelima, te apeliramo na prijavitelje da s punom odgovornošću dostave točnu i pravovaljanu dokumentaciju.

 
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.


PRIJAVE SU ZATVORENE

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content