Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Strahoninec - stambena zona između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca

Datum objave: 27. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008
Čakovec, 26.05.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) - građenje vodovodne mreže
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje kanalizacijske mreže
na katastarskim česticama u k.o. Strahoninec (Strahoninec - stambena zona između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca), za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:
MAPA 1
idejni projekt, oznake NI-284/2019-VK od 03.2020. godine
 projektant: Božica Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400
 projektantski ured: NORD – ING d.o.o., HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924
potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti za projektiranje i građenje, KLASA: 214-02/19-03/54, URBROJ: 511-01-392-19-2 od 15.11.2019. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, broj 1.25/19, 400400101/IH od 21.11.2019. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/19-18//0006484, URBROJ: 374-26-1-19-2 od 18.11.2019. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/19-01/10074, URBROJ: 376-05-3-19-2 od 28.11.2019. godine
 Državni inspektorat, PU Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/19-03/1986, URBROJ: 443-02-4-8/3-19-2 od 18.11.2019. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-446-19 od 26.11.2019. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, znak: VZ-399/19-U, 2088/19 od 22.11.2019. godine
 Općina Strahoninec, HR-40000 Čakovec, Dravska 1
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
 HRVATSKI TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Izjava o položaju EKI, oznaka: T43-54132849-10 od 20.11.2019. godine
 A1 Hrvatska d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1
 utvrđeni posebni uvjeti - Izjava o položaju EKI, od 19.11.2019. godine
III. Idejnim projektom i ovom lokacijskom dozvolom predviđa se predmetni zahvat realizirati u više faza. Pet faza obuhvaća građenje vodovodne i kanalizacijske mreže, a šesta faza obuhvaća građenje samo vodovodne mreže. U tekstualnom i grafičkom dijelu (nacrt br. 5.00) obrađene su i prikazane faze. Za svaku pojedinu fazu može se ishoditi zasebna građevinska dozvola, a moguće je za cjelokupni zahvat ishoditi jedinstvenu građevinsku dozvolu
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 18.03.2020. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) - građenje vodovodne mreže
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje kanalizacijske mreže
na katastarskim česticama u k.o. Strahoninec (Strahoninec - stambena zona između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
c) priložena je geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Strahoninec, od 11.03.2020. godine izrađena u tvrtki MREŽA M d.o.o., Čakovec, A. Schulteissa 21, po ovlaštenom inženjeru geodezije Ivanu Žamiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 265, ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/20-02/31, URBROJ: 541-29-01/02-20-2 od 20.03.2020. godine
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
f) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje vodovodne i kanalizacijske mreže stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu, Broj: UPP-66/2020, od 17.03.2020. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne vodoopskrbe na području Međimurske županije.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Strahoninec - II. ID (Službeni glasnik Međimurske županije broj 8/05., i 21/09. i 15/17.)
– UPU stambene zone - područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca - Strahoninec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 15/13.).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe u mjerilu 1:1000 UPU-a stambene zone - područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca - Strahoninec, prikazane su planirane trase vodovodne mreže i kanalizacijske mreže
Kartografski prikaz iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 85. do 92. navedenog plana..
d) priložen je projekt izrađen kao elektronički zapis i potpisan elektroničkim potpisom koji je izradila ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0006 od 06.05.2020. godine (oglašenim putem elektroničke oglasne ploče i putem oglasne ploče ovog Upravnog odjela) da dana 15.05.2020. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0007 od 15.05.2020. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od dana određenog u pozivu. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 - dostava osobno
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- elektronička oglasna ploče
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content