Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o uredovnim danima matičnih ureda Međimurske županije

Datum objave: 26. svibnja 2020.

 
KLASA:     113-02/20-02/3
URBROJ:   2109/1-01-20-1
Čakovec,     22. svibnja  2020.
            Temeljem odredbe članka 3. Uredbe o područjima matičnih ureda („Narodne novine“, broj 02/98), odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i odredbe članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20), župan Međimurske županije, donosi:
 

ODLUKU

o uredovnim danima matičnih ureda Međimurske županije

I.

Ovom odlukom određuju se uredovni dani i radno vrijeme za obavljanje poslova matičnih ureda na području Međimurske županije kako slijedi:

  1. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Čakovec određuju se uredovni dani: ponedjeljak u vremenu od 07,30 sati do 18,00 sati, a utorak, srijeda, četvrtak  i petak u vremenu od 07,30 sati do 16,00 sati,
  2. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Prelog određuju se uredovni dani: ponedjeljka, utorak, srijeda i  četvrtak  u vremenu od  07,30 sati do 16,00 sati i  petak u vremenu od 07,30 sati do 13,30 sati,
  3. Za obavljane poslova Matičnog ureda Mursko Središće određuju se uredovni dani: ponedjeljka, utorak, srijeda i četvrtak u vremenu od  07,30 sati do 16,00 sati i  petak u vremenu od 07,30 sati do 13,30 sati,
  4. Za obavljane poslova Matičnog ureda Nedelišće određuju se uredovni dani: ponedjeljka, utorak, srijeda i četvrtak u vremenu od  07,30 sati do 16,00 sati i  petak u vremenu od 07,30 sati do 13,30 sati,
  5. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Dekanovec određuju se uredovni dani: ponedjeljak i srijeda u vremenu od 07,30 sati do 16,00 sati i petak u vremenu od 07,30 sati do 13,30 sati,
  6. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Kotoriba određuju se uredovni dani: utorak i četvrtak u vremenu od 07,30 sati do 16,00 sati,
  7. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Mala Subotica određuju se uredovni dani: utorak i četvrtak u vremenu od 07,30 sati do 16,00 sati,
  8. Za obavljanje poslova Matičnog ureda Štrigova određuju se uredovni dani: utorak i četvrtak od 07,30 sati do 16,00 sati,

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. lipnja 2020. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content