Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu

Datum objave: 27. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0009
Čakovec, 24.01.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu
na katastarskim česticama k.č.br. 267, 351/2, 229/1, 119, 350/2, 109, 158, 120 k.o. Bogdanovec (Bogdanovec) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake T.D. 1685/2018 od 11.2019.godine, ovlašteni projektant Lucija Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002 (AT CONSULT d.o.o. HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982) MAPA 1
2. geodetski projekt, oznake 15/2019 od 10.2019.godine, ovlašteni geodeta Mladen Babić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 87 (GEOPLAN d.o.o. HR-40000 Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 8, OIB 51553815002) MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/81/2-18, od 30.11.2018.godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/269, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 28.11.2018.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, broj 1.39/18, od 14.12.2018.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0002880, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 28.12.2018.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/8799, URBROJ: 376-10-18-2, od 29.11.2018.godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/6332, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 29.11.2018.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/5775, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 12.12.2018.godine
– Ministarstvo poljoprivrede - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/1388, URBROJ: 525-07/0367-19-2, od 21.01.2019.godine
– INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta, znak-Re: 50308575/11-12-18/4547-551/BK, od 12.12.2018.godine
– Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta, KLASA: DIR/18-01/6298, URBROJ: 00-02-03/04-18-03 od 06.12.2018. godine
– Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/375, URBROJ: 367-06-01-18-2, od 27.12.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-781-18, od 27.11.2018.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Znak: VZ-390/18-U, od 04.12.2018.godine
– Općina Gornji Mihaljevec - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta, KLASA: 325-01/18-01/4, URBROJ: 2109/21-01-18-1, od 28.11.2018.godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. – izjava o položaju EKI, oznaka: T43-48220172-18, od 27.11.2018.godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-284/18, od 22.11.2018.godine
- A1 Hrvatska d.o.o., izjava o polpžaju EKI, od 23.11.2018.godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu,
na katastarskim česticama k.č.br. 267, 351/2, 229/1, 119, 350/2, 109, 158, 120 k.o. Bogdanovec (Bogdanovec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 03.07.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/19-09/173, URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 20. rujna 2019. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 1685/2018, od 22.11.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Luciji Petković, mag.ing. aedif., broj ovlaštenja G 6002
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
g) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu, Broj: UPP-VP-88/2019, od 19.04.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole imenovanog podnositelja za građenje sanitarne kanalizacijske mreže navedene u izreci lokacijske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, postao je uredan dana 14.01.2020. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Gornji Mihaljevec - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 13/05. i 3/14.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2b Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 prikazane su planirane trase odvodnih kolektora s planiranom crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 102., 103., 104. i 105. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
– FRANJO LOVREC, HR - 40306 Macinec, Ljudevita Gaja 4, za k.č.br. 267 k.o. Bogdanovec - nakon uvida u spis predmeta izjavio je da nema primjedbe na građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kako je prikazano u idejnom projektu
– IGNAC SAKAČ punomoćnik MINISTARSTVA FINANCIJA, HR - 10000 Zagreb, Katančićeva 5, OIB 52634238587, za k.č.br. 350/2 k.o. Bogdanovec - nakon uvida u spis predmeta izjavio je da nema primjedbe na građenje sanitarne kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kako je prikazano u idejnom projektu.
Uvidu u spis predmeta nisu se odazvale slijeće stranke iako je poziv strankama pravilno dostavljen:
– ALBINA LOVREC, HR - 40306 Macinec, Bogdanovec 1A, za k.č.br. 267 k.o. Bogdanovec
– BRANKO LOVREC, HR - 40306 Macinec, Bogdanovec 1A, za k.č.br. 267 k.o. Bogdanovec
– OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, HR - 40306 Macinec, Gornji Mihaljevec 74, OIB 86063681036, za k.č.br. 351/2, 229/1, 119, 109, 158, 120 k.o. Bogdanovec
– Hrvatske vode, HR - 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, za k.č.br. 350/2 k.o. Bogdanovec
– IGOR KOLMAN, HR - 40306 Macinec, Bogdanovec 26, za k.č.br. 350/2 k.o. Bogdanovec
– GORAN KOLMAN, HR - 40306 Macinec, Bogdanovec 26, za k.č.br. 350/2 k.o. Bogdanovec
– MARIJAN KOLMAN, HR - 40306 Macinec, Vugrišinec 17, za k.č.br. 350/2 k.o. Bogdanovec
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni i geodetski projekt iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content