Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - obilaznica Šenkovca

Datum objave: 19. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000258
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010
Čakovec, 18.12.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000097, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 2. faza (od km 1+900,00 do km 5+499,47)
na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec i k.o. Zasadbreg (Mihovljan, Mačkovec i Slemenice, na području Grada Čakovca u Međimurskoj Županiji),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake C3-7408-GP/A, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Alen Hebrang, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2903, a sadržava:
1. građevinski projekt - Situacija građevine, lokacijska dozvola i rekapitulacija procjene troškova oznake C3-7408-GP/A-A00 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1, oznaka mape A00-1
2. građevinski projekt - Trasa ceste, paralelni putevi i oborinska odvodnja oznake C3-7408-GP/A-A01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 2, oznaka mape A01-1
3. građevinski projekt - Trasa ceste, paralelni putevi i oborinska odvodnja oznake C3-7408-GP/A--A01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 3, oznaka mape A01-2
4. građevinski projekt - Trasa ceste i ostale prometne površine - geotehnički projekt oznake C3-7408-GP/A-G01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033) - MAPA 4, oznaka mape G01-1
5. građevinski projekt - Nadvožnjak preko željezničke pruge L101 u km 2+571,84 - geotehnički projekt oznake C3-7408-GP/A-G02 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033) - MAPA 5, oznaka mape G02-1
6. građevinski projekt - Izmještanje instalacija vodoopskrbe i kanalizacije oznake C3-7408-GP/A-I01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Violeta Stanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1486 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 6, oznaka mape I01-1
7. elektrotehnički projekt - Elektrotehnički projekt cestovne rasvjete oznake C3-7408-GP/A-I02 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 7, oznaka mape I02-1
8. građevinski projekt - Građevinski projekt cestovne rasvjete oznake C3-7408-GP/A-I03 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Tomislav Krišković, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5753 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 8, oznaka mape I03-2
9. elektrotehnički projekt - Instalacije elektroničke komunikacije (EKI) / Zaštita i izmještanje postojeće mreže EKI oznake C3-7408-GP/A-I04 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Martina Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684 (ESP d. o. o. HR-51000 Rijeka, Krešimirova 60, OIB 99891593001) - MAPA 9, oznaka mape I04-1
10. strojarski projekt - Glavni projekt zaštite i izmještanja plinskih instalacija oznake C3-7408-GP/A-I05 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Jadranko Stilinović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239 (MAŠINOPROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Braće Domany 8, OIB 67390842610) - MAPA 10, oznaka mape I05-1
11. građevinski projekt - Glavni projekt zaštite i izmještanja plinskih instalacija oznake C3-7408-GP/A-I05 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Milan Babič, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1535 (MAŠINOPROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Braće Domany 8, OIB 67390842610) - MAPA 10, oznaka mape I05-1
12. elektrotehnički projekt - Projekt zaštitnog uzemljenja nadvožnjaka preko željezničke pruge L 101 u km 2+571,84 oznake C3-7408-GP/A-I06 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Kristijan Stublić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2033 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 11, oznaka mape I06-1
13. građevinski projekt - Nadvožnjak preko željezničke pruge L101 u km 2+571,84 oznake C3-7408-GP/A-O01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Darko Lazić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 400 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 12, oznaka mape O01-1
14. građevinski projekt - Prometna signalizacija i oprema oznake C3-7408-GP/A-P01 od 12.2017. godine, ovlašteni projektant Igor Bukvić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 13, oznaka mape P01-1.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000097, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.05.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 2. faza (od km 1+900,00 do km 5+499,47)
na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec i k.o. Zasadbreg (Mihovljan, Mačkovec i Slemenice, na području Grada Čakovca u Međimurskoj Županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
Izvođenje radova na obilaznici Šenkovca planira se izvoditi u 3 etape. Ovom građevinskom dozvolom i glavnim projektom odobrava se građenje 3. etape, 2. faze – građenje trase od km 1+900,00 do km 5+499,47 zajedno s pripadajućim raskrižem i ostalim prometnim površinama, objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, novim instalacijama, prometnom signalizacijom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine.
c) priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-01/824, URBROJ: 517-03-1-2-19-3, od 18.04.2019. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenim rješenjem o prihvatljivosti zahvata
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta br 18225 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A00, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
- Izjava projektanta br 18226 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A01, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-G01, izdana po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-G02, izdana po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
- Izjava projektanta br 18242 o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I01, izdana po ovlaštenom projektantu Violeti Stanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1486
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I02, izdana po ovlaštenom projektantu Dubravku Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I03, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Kriškoviću, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5753
- Izjava projektanta br JP-1916-1 o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I04, izdana po ovlaštenom projektantu Martini Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I05, izdana po ovlaštenom projektantu Jadranku Stilinoviću, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I05, izdana po ovlaštenom projektantu Milanu Babiću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1535
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I06, izdana po ovlaštenom projektantu Kristijanu Stubliću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2033
- Izjava projektanta br 18325 o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-O01, izdana po ovlaštenom projektantu Darku Laziću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 400
- Izjava projektanta br 18324 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-P01, izdana po ovlaštenom projektantu mr. Igoru Bukviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478
e) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
- Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija (GK) za građevinu: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 2. faza (od km 1+900,00 do km 5+499,47), broj izvješća: 041/ZA-11/13/001/18 od 03.04.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Željku Arbanasu, mag.ing.aedif., s dodatnim zahtjevima navedenima u izvješću
- Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 2. faza, (od km 1+900,00 do km 5+499,47) – nadvožnjak preko željezničke pruge L101 u km 2+571,84, broj izvješća: 18-13/06-10/1 od 14.10.2019. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Zlatku Šavoru, dipl.ing.građ.
- Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije metalnih rasvjetnih stupova građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 2. faza, (od km 1+900,00 do km 5+499,47), broj: RMK 027/2018 od 30.03.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Josipu Galiću, dipl.ing.građ., ovl. br. 93/15 s zahtjevom za dodatnu kontrolu u određnoj fazi izgradnje navedenom u izvješću
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Sektor za razvoj i unapređenje infrastrukture - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-03/17-06/182, URBROJ: 530-06-2-1-18-3, od 03.12.2018. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-07/18-63/03, URBROJ: 517-05-2-3-18-5, od 18.12.2018. godine
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-02/18-01/3, URBROJ: 512M3-020202-18-3, od 08.01.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-01/328, URBROJ: 534-07-1-1-2/3-18-3, od 19.01.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/17-01/1378, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 08.01.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/17-01/1394, URBROJ: 525-11/1066-18-2, od 09.01.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/17-23/6039, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 05.01.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - izdana potvrda glavnog projekta, Ur.broj: KC-06-18-057/02, od 04.01.2018. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/17-06/322, URBROJ: 345-921-607-18-5, od 28.09.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/17-0006176, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 22.01.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-IZG-4-18, od 03.01.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-02/8561, URBROJ: 276-10-18-2, od 09.01.2018. godine
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - izdana potvrda glavnog projekta, Znak: Re-50308575/28-12-17/4616-570/BK, od 08.01.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 400400101/60/18IH, 10596-3.2/16, od 11.01.2018. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - izdana potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 304-1720/18.PK-ES, od 18.09.2018. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-02/18-P, od 03.01.2018. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2109/2-08-18-006, od 11.01.2018. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova - izdana potvrda glavnog projekta, KRK broj: 1120/17, od 04.05.2018. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Pisana suglasnost (broj i znak: SG-2/19/2.4.2.,A.P.) za izdavanje građevinske dozvole tvrtke HŽ INFRASTUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, zastupana po predsjedniku Uprave Ivanu Kršiću, dipl.ing.građ., od 11. siječnja 2019. godine ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-794/2019
- Potvrde Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Ispostava Prelog, o pokretanju postupka za izvlaštenje nekretnina i to:
- KLASA: Up/I-943-04/19-01/49, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 22. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mihovljan
- KLASA: Up/I-943-04/19-01/52, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 22. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Zasadbreg
- KLASA: Up/I-943-04/19-01/53, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 19. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mačkovec
- Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2018-1/147, URBROJ: 345-421/164-2018/7, od 05.11.2018. godine dostavljen dana 13.12.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2018-1/145, URBROJ: 345-421/164-2019/04, od 03.11.2018. godine dostavljen dana 13.12.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
i) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su elaborati:
- parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Mihovljan, T.D.Br.: 16-0434GP-03 od 02. veljače 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/149, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 28.05.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000024, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 15.05.2018. godine
- parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Mačkovec, T.D.Br.: 16-0434GP-02 od 02. veljače 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/145, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 30.05.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 01.03.2018. godine
- parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Zasadbreg, T.D.Br.: 16-0434GP-01 od 02. veljače 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/144, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 22.05.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000004, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0003 od 30.01.2018. godine
- elaborat nepotpunog izvlaštenja (zaštita i izmještanje plinskih instalacija), T.D.Br.: 16-0434GNI-03 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0003 od 30.10.2018. godine
- elaborat zaštite od buke, broj: 16-034/GP od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Marku Jovančeviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3690 (RIJEKAPROJEKT d.o.o. HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961)
- elaborat krajobraznog uređenja, broj: 41-12017 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenim projektanticama mr.sc. Dobrili Kraljić, dipl.ing.agr., broj ovlaštenja KA 589 i Petri Hrvatin, mag.ing.prosp.arch., broj ovlaštenja KA 4103 (STUDIO PERIVOJ d.o.o. Malinska, Lina Bormarčića 31, OIB 23601375774)
- geotehnički elaborat, broj: OG-16-16-IZ-01 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033)
- elaborat mjera zaštite i program praćenja, oznake: C3-7408-GP/A od studenoga 2018. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Hrvoju Kapetanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4009 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461)
j) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 003-01/2016-5/17, URBROJ: 345-411/168-2018-25/KM od 16.02.2018. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtku RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtku TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, za zastupanje u postupku ishođenja građevinskih dozvola za izgradnju Obilaznice Šenkovca.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 27.11.2019. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i
- Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za navesti je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000258, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 27.11.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 09.12.2019. godine u vremenu od 9 do 11 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000258, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008 od 09.12.2019 godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetno građenje.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content