Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje transportnog voda sanitarne kanalizacije Držimurec-Piškorovec-Domašinec

Datum objave: 16. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000020
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 16.12.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje transportnog voda sanitarne kanalizacije Držimurec-Piškorovec-Domašinec u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Držimurec, k.o. Turčišće i k.o. Domašinec (Držimurec, Piškorovec i Domašinec) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski dio, oznake 13/2018 od 08.2019.godine, ovlašteni projektant Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/3
2. idejni projekt - elektrotehnički dio, oznake 13/2018 od 08.2019.godine, ovlašteni projektant Janko Artuković, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 20 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/3
3. geodetski projekt, oznake S10-GP-18-008 od 11.2018.godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) - MAPA 2
4. geodetski projekt, oznake S10-GP-18-009 od 11.2018.godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) - MAPA 3.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/30/2-18, od 11.07.2018.godine
– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/749, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 31.08.2018.godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1569, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 03.08.2018.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3342, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 06.08.2018.godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/19-09/29, URBROJ: 2109-10-02-04-19-3, od 26.02.2019.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0000184, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 14.08.2018.godine
– Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrđeni posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-18-3900/02, od 17.07.2018.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/5157, URBROJ: 376-10-18-2, od 02.08.2018.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, broj 1.16/18, od 24.07.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-448-18, od 09.07.2018.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, znak: VZ-216/18/U, od 09.07.2018.godine
– Općina Mala Subotica - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/17-01/6, URBROJ: 2109/10-02-18-11, od 06.07.2018.godine
– Općina Domašinec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-08/17-01/31, URBROJ: 2109/4-18-03-13, od 18.07.2018.godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 27.12.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje transportnog voda sanitarne kanalizacije Držimurec-Piškorovec-Domašinec u sklopu aglomeracije Podturen,na katastarskim česticama u k.o. Držimurec, k.o. Turčišće i k.o. Domašinec (Držimurec, Piškorovec i Domašinec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000020, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 11.01.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-03-1-2-18-11 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, građenje transportnog voda sanitarne kanalizacije Držimurec-Piškorovec-Domašinec koji je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće - Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - građevinski dio s prostornim planom i drugim propisima, oznake 13/2018, od 08.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Navratilu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244.
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - elektrotehnički dio s prostornim planom i drugim propisima, oznake 13/2018, od 08.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Janku Artukoviću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 20
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
g) uz zahtjev je priloženo:
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju transportnog voda sanitarne kanalizacije Držimurec-Piškorovec-Domašinec, Broj: UPP-VP-17-2019, od 14.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole imenovanog podnositelja za građenje transportnog voda sanitarne kanalizacije navedene u izreci lokacijske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, postao je uredan dana 25.11.2019. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01., 23/10. i 7/19.)
– PPUO Mala Subotica - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 16/18.)
– DPU romskog naselja Piškorovec - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/05., 24/10. i 19/18.)
– PPUO Domašinec - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/04. i 8/19.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2b. Vodnogospodarski sustavi - vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda u mjerilu 1:25000 PPUO-a Mala Subotica prikazane su planirane trase odvodnje otpadnih voda s planiranim crpnim stanicama.
- prema kartografskom prikazu 2.2. Plan komunalne infrastrukture - mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe u mjerilu 1:1000 DPU-a romskog naselja Piškorovec, prikazane su planirane trase odvodnje sanitarno- fekalnih voda (tlačni cjevovod između naselja)
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Domašinec prikazane su planirane trase odvodnje otpadnih voda s planiranom crpnom stanicom.
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 117., 119. i 144. PPUO-a Mala Subotica, provedbenim odredbama članka 55. i 56. DPU-a romskog naselja Piškorovec, provedbenim odredbama članka 124., 125., 164. i 165. PPUO-a Domašinec i provedbenom odredbom članka 115. Prostornog plana Međimurske županije.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000020, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 25.11.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 06.12.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000020, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 06.12.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17., 18/19. i 97/19.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt i geodetski projekti iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content