Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - KOORDINATOR U ZAJEDNICI

Datum objave: 5. prosinca 2019.

KLASA: 112-03/19-03/4
URBROJ:2109/1-12-19-01
Čakovec, 3. prosinca 2019.
Na temelju članka 17. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije i to:

1. KOORDINATOR U ZAJEDNICI
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, na vrijeme trajanja projekta PRO HEALTH FOR ROMA.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomske, upravne, tehničke, medicinske ili druge srodne struke
- poželjno radno iskustvo od jedne godine na odgovarajućim poslovima
- poznavanje bajaško-rumunjskog jezika
- vozački ispit B kategorije i korišenje vlastitog automobila
- poznavanje rada u MS Office
- motivacija za rad u romskoj zajednici
- dobre vještine suradnje i komunikacije s različitim dionicima projekta
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U pisanoj prijavi na oglas navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka) i uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (preslik svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- vlastoručno pisanu izjavu o znanju bajaško-rumunjskog jezika
- dokaz o postojanju radnog iskustva, ako ga kandidat ima (preslika ugovora o radu, potvrda o radnom iskustvu i slično)
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- presliku vozačke dozvole
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Kandidati prijavom na oglas pristaju da Međimurska županija, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za projekt PRO HEALTH FOR ROMA“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNICA
Dr. sc. Sonja Tošić-Grlač
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content