Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Općina Dekanovec - građenje građevine športsko-rekreacijske namjene

Datum objave: 6. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000334
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0018
Čakovec, 05.11.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA DEKANOVEC, HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI DEKANOVEC, HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913:
- građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje polivalentne višenamjenske sportske dvorane
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3119/1 k.o. Dekanovec (Dekanovec, Obrtnička ulica),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake CIVIL CONSULT 4-N/2019, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Jurica Robert Hajdarović Haidar, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 3512, a sadržava:
1. arhitektonski projekt - arhitektonski projekt i projekt hidroinstalacija, oznake 4-N/2019 od 09.2019. godine, ovlašteni projektant Jurica Robert Hajdarović Haidar, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 3512 (CIVIL CONSULT j.d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ulica Dobriše Cesarića 3, OIB 35762782777) - MAPA 1
2. građevinski projekt - projekt konstrukcije, oznake 4-N/2019 od 08.2019. godine, ovlašteni projektant Ivica Mraz, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5429 (CIVIL CONSULT j.d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ulica Dobriše Cesarića 3, OIB 35762782777) - MAPA 2
3. strojarski projekt, oznake 09-08/2019 od 09.2019. godine, ovlašteni projektant Ivica Barbir, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1696 (ENERGO-S d.o.o. HR-42000 Varaždin, Trg A. G. Matoša 3, OIB 07898477794) - MAPA 3
4. elektrotehnički projekt, oznake 08215/19 od 09.2019. godine, ovlašteni projektant Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987 (CTING d.o.o. HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321) - MAPA 4
5. elektrotehnički projekt - projekt sustava dojave požara, oznake 08215/19-V od 09.2019. godine, ovlašteni projektant Nenad Novak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1987 (CTING d.o.o. HR-42250 Lepoglava, Ivana Mažuranića 4A, OIB 46523827321) - MAPA 5
6. građevinski projekt - projekt interne prometnice i parkirališta, oznake 4-N/2019 od 09.2019. godine, ovlašteni projektant Ivica Mraz, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5429 (CIVIL CONSULT j.d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ulica Dobriše Cesarića 3, OIB 35762782777) - MAPA 6.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, OPĆINA DEKANOVEC, HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 01.10.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje polivalentne višenamjenske sportske dvorane
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3119/1 k.o. Dekanovec (Dekanovec, Obrtnička ulica), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000334, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 04.10.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to
a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priložen je elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
c) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija, Broj izvješća: 42/10/19, od 01.10.2019. godine, koje je izradio ovlašteni revident Milovan Skendžić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3022, Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Milovan Skendžić, dipl.ing.građ., Varaždin, s dodatnim zahtjevom za kontrolu nacrta armature prije početka izvođenja
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/19-04/45, URBROJ: 511-01-392-19-2, od 04.11.2019. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, broj 138/19, znak 4004001-ZH, od 21.10.2019. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/19-17/0004271, 374-26-1-19-2, od 21.10.2019. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/19-02/8479, URBROJ: 376-05-3-19-2, od 23.10.2019. godine
- Ured sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u Koprivnici - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/19-05/1846, URBROJ: 443-02-4-2-8/1-19-2, od 21.10.2019. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-IZG-312-19, od 25.10.2019. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-281/19-P, 1992/19, od 28.10.2019. godine
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2020, k.o. Dekanovec, od 18.10.2019. godine, pod brojem 43997/2019
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 18.10.2019. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- UPU "Južne privredne zone Dekanovec" - I.ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/00. i 8/15.)
- PPUO Dekanovec - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/05. i 8/19.).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1 - Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000 u zoni sportsko-rekreacijske namjene oznake R1, UPU-a "Južne privredne zone Dekanovec"
- prema kartografskom prikazu broj 7 - Uvjeti gradnje građevina u mjerilu 1:1000 u zoni gradnje oznake SS - slobodnostojeća građevina-sportska dvorana, UPU-a "Južne privredne zone Dekanovec"
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 4., 17. - 36. i 44. UPU-a "Južne privredne zone Dekanovec".
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
g) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je da izvrše uvid u spis predmeta, odnosno glavni projekt, te su se slijedeće stranke pisano izjasnile da nemaju primjedbe na građenje polivalentne višenamjenske sportske dvorane kako je prikazano u glavnom projektu:
- TELEMONT d.o.o., HR-40318 Dekanovec, Marka Kovača 9, OIB 92285271927 (za česticu k.č. br. 3119/9 k.o. Dekanovec)
- KATARINA KOLARIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 6, OIB 34634493855 (za česticu k.č.br. 3084 k.o. Dekanovec)
- LJUBICA KOLARIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 6, OIB 22413330788 (za česticu k.č.br. 3084 k.o. Dekanovec)
- MARIJA KOLARIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 6, OIB 07372423937 (za česticu k.č.br. 3084 k.o. Dekanovec)
- JOSIP KOLARIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, KALNIČKA 51, OIB 50004173978 (za česticu k.č.br. 3085 k.o. Dekanovec)
- IVAN KOLARIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, JOSIPA KOCIJANA 19, OIB 37515342872 (za česticu k.č.br. 3085 k.o. Dekanovec)
- ANDREJA KOVAČ-PAJIĆ, HR-40000 ČAKOVEC, IVANA PLEMENITOG ZAJCA 51, OIB 84465004198 (za česticu k.č.br. 3086 k.o. Dekanovec)
- MILA KRNJAK, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 10, OIB 67647056568 (za česticu k.č.br. 3087 k.o. Dekanovec)
- LJUBA KRNJAK, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 10, OIB 21948216879 (za česticu k.č.br. 3087 k.o. Dekanovec)
- RUŽA VARGA, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 12, OIB 16173774322 (za česticu k.č.br. 3088 k.o. Dekanovec)
- MARIO RUŽIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA ULICA 14, OIB 69981986571 (za česticu k.č.br. 3089 k.o. Dekanovec)
- ANITA RUŽIĆ, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA ULICA 14, OIB 38855126753 (za česticu k.č.br. 3089 k.o. Dekanovec)
- STJEPAN ŽERJAV, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 16, OIB 18031914439 (za česticu k.č.br. 3091 k.o. Dekanovec)
- LJUBA ŽERJAV, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 16, OIB 03725788744 (za česticu k.č.br. 3091 k.o. Dekanovec)
- MARIJA HORVAT, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 16, OIB 25467279817 (za česticu k.č.br. 3091 k.o. Dekanovec)
- MARTIN BARAT, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 18, OIB 41813450697 (za česticu k.č.br. 3094 k.o. Dekanovec)
- MARIJA BARAT, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 18, OIB 00971477539 (za česticu k.č.br. 3094 k.o. Dekanovec)
- STJEPAN MIKAC, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 20, OIB 45777574521 (za česticu k.č.br. 3097 k.o. Dekanovec)
- MILKA MIKAC, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 20, OIB 16318042641 (za česticu k.č.br. 3097 k.o. Dekanovec)
- VLADIMIR ANDRAŠEC, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 22, OIB 71570593688 (za česticu k.č.br. 3098 k.o. Dekanovec)
- SNEŽANA LERINC, HR-40318 DEKANOVEC, PRVOMAJSKA 26, OIB 14514884292 (za česticu k.č.br. 3101 k.o. Dekanovec)
- VERA ERIĆ, SI-1000 LJUBLJANA, ZLATEK 0043, OIB 78606678464 (za česticu k.č.br. 3118/3, 3118/4 k.o. Dekanovec)
- HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587 (za česticu k.č.br. 3119/8 k.o. Dekanovec)
- OPĆINA DEKANOVEC, HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913 (za česticu k.č.br. 3119/4, 3551/2, 3119/6 i 3536 k.o. Dekanovec).
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Ova građevinska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content