Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta LD "JAREBICA" KOTORIBA

Datum objave: 17. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000038
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0011
Prelog, 17.10.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
LD "JAREBICA" KOTORIBA, HR-40329 Kotoriba, Kolodvorska 4
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. skupine - lovački dom,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 5624 k.o. Kotoriba (u Kotoribi, Sajmišna ulica).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content