REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000067
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0003
Čakovec, 16.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DRAGUTIN LOVRENČIĆ, HR-40321 DRŽIMUREC, DRŽIMUREC 76
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– stambenu građevinu i gospodarsku građevinu – štagalj
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 868 k.o. Držimurec u Držimurcu 76.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.