REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000051
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0003
Čakovec, 02.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARIJA STRNAD, HR-40317 PODTUREN,
VLADIMIRA NAZORA 39
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– građevinu stambene namjene 3.b skupine i pomoćne građevine
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1653 k.o. Podturen koja se formira od dijelova kat.čest.br. 1649, 1651, 1654 i od kat.čest.br. 1652 i 1653 k.o. Podturen u Podturnu, Vladimira Nazora 39.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje