Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca

Datum objave: 1. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 25.09.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000098, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza: Putni prijelaz s nadvožnjakom u km 3+821,544
na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec, izvan granica građevinskog područja),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake C3-7408-GP/A, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Alen Hebrang, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2903, a sadržava:
1. građevinski projekt - Situacija građevine, lokacijska dozvola i rekapitulacija procjene troškova, oznake C3-7408-GP/A-A00 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) MAPA 1, oznaka mape A00-1
2. građevinski projekt - Putni prijelaz, paralelni putevi i oborinska odvodnja, oznake C3-7408-GP/A-A01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 2, oznaka mape A01-1
3. građevinski projekt - Nadvožnjak putnog prijelaza u km 3+821,544 - geotehnički projekt, oznake C3-7408-GP/A-G01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Ante Ivanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033) - MAPA 3, oznaka mape G01-1
4. elektrotehnički projekt - Instalacije elektroničke komunikacije (EKI) / Zaštita i izmještanje postojeće mreže EKI, oznake C3-7408-GP/A-I01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Martina Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684 (ESP d. o. o. HR-51000 Rijeka, Krešimirova 60, OIB 99891593001) - MAPA 4, oznaka mape I01-1
5. strojarski projekt - Zaštita i izmještanje plinskih instalacija, oznake C3-7408-GP/A--I02 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Jadranko Stilinović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239 (MAŠINOPROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Braće Domany 8, OIB 67390842610) - MAPA 5, oznaka mape I02-1
6. građevinski projekt - Zaštita i izmještanje plinskih instalacija oznake C3-7408-GP/A-I02 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Milan Babič, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1535 (MAŠINOPROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Braće Domany 8, OIB 67390842610) - MAPA 5, oznaka mape I02-1
7. elektrotehnički projekt - Projekt zaštitnog uzemljenja nadvožnjaka putnog prijelaza u km 3+821,544, oznake C3-7408-GP/A-I03 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Kristijan Stublić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2033 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 6, oznaka mape I03-1
8. građevinski projekt - Nadvožnjak putnog prijelaza u km 3+821,544, oznake C3-7408-GP/A-O01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Darko Pavoković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25 (RIJEKAPROJEKT d. o. o. HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961) - MAPA 7, oznaka mape O01-1
9. građevinski projekt - Prometna signalizacija i oprema, oznake C3-7408-GP/A-P01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Igor Bukvić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 8, oznaka mape P01-1
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000098, URBROJ: 531-06-3-2-19-0002 od 23.04.2019. godine, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.05.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza: Putni prijelaz s nadvožnjakom u km 3+821,544
na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec, izvan granica građevinskog područja), iz točke I. izreke ove dozvole.
Izvođenje radova na obilaznici Šenkovca planira se izvoditi u 3 etape. Ovom građevinskom dozvolom i glavnim projektom odobrava se građenje 3. etape, 3. faze – građenje putnog prijelaza s nadvožnjakom u km 3+821,544 zajedno s ostalim prometnim površinama, objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, novim instalacijama, prometnom signalizacijom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine.
c) priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-04/824, URBROJ: 517-03-1-2-19-4, od 18.04.2019. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša propisanim rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta br. 18228 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A00, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
- Izjava projektanta br. 18229 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A01, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-G01, izdana po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955
- Izjava projektanta br. JP-19316-1 od veljače 2019. godine o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I01, izdana po ovlaštenom projektantu Martini Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I02, izdana po ovlaštenom projektantu Jadranku Stilinoviću, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I02, izdana po ovlaštenom projektantu Milanu Babiću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1535
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I03, izdana po ovlaštenom projektantu Kristijanu Stubliću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2033
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, od travnja 2019. godine, oznake projekta: C3-7408-GP/A-O01, izdana po ovlaštenom projektantu Darku Pavokoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25
- Izjava projektanta br. 18267 od travnja 2019. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-P01, izdana po ovlaštenom projektantu mr. Igoru Bukviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478
e) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
- Izvješće o kontroli projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničke konstrukcije (GK) za građevinu: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza, putni prijelaz s nadvožnjako u km 3+821,544, broj izvješća: KB-R-136/2018 od 10.09.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu mr.sc. Krešimiru Bolanči, dipl.ing.građ., broj izvješća: KB-R-136/2018. od 10. rujna 2018. godine, s dodatnim zahtjevom za dostavom na uvid rezultata ispitivanja pilota dinamičkim postupkom,
- Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine: obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza, putni prijelaz s nadvožnjako u km 3+821,544, broj izvješća: 18-13/06-9 od 20.09.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Zlatku Šavoru, dipl.ing.građ., bez dodatnog zahtjeva
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Sektor za strateške projekte i financije - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/78, URBROJ: 530-05-3-2-1-18-2, od 06.07.2018. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-07/18-63/268, URBROJ: 517-05-2-3-18-2, od 17.10.2018. godine
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energersku učinkovitost - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-02/18-01/58, URBROJ: 512M3-020202-18-2, od 03.05.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/18-05/1454, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 14.05.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/451, URBROJ: 525-07/0800-18-2, od 27.04.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/450, URBROJ: 525-11/1066-18-2, od 03.05.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/1951, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 25.04.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - izdana potvrda glavnog projekta, Ur.broj: KC-06-18-1328/03, od 03.09.2018. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/18-06/105, URBROJ: 345-921-607-18-3, od 07.05.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/18-07/0001984, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 09.05.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-IZG-273-18, od 30.04.2018. godine
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - izdana potvrda glavnog projekta, znak - Re: 50308575/24-04-18/1464-191/BK, od 25.04.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, broj: 3.2/16, od 07.05.2018. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - izdana potvrda glavnog projekta, broj i znak: 3004-826/18.PK-ES, od 26.04.2018. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, znak: VZ-93/18-P, od 27.04.2018. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2109/2-08-18-042, od 25.04.2018. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova - izdana potvrda glavnog projekta, RK broj: 347/18, od 25.05.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/3070, URBROJ: 376-10-18-2, od 26.04.2018. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - izdana potvrda glavnog projekta, oznaka: T43-44789162-18, od 07.05.2018. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Potvrda Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjela za imovinsko-pravne poslove, o pokretanju postupka za izvlaštenje nekretnina i to:
- KLASA: UP/I-943-04/19-01/44, URBROJ: 2109-01-03-03-19-02 od 09. srpnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mačkovec
- Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:
Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2018-1/145, URBROJ: 345-421/164-2019/07, od 14.01.2019. godine dostavljen dana 17.01.2019. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 15
i) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su elaborati:
- parcelacijski elaborat u svrhu provođenja promjena u katastru zemljišta i ZK za katastarske čestice u k.o. Mačkovec, T.D.Br.: 16-0434GP-06 od 07. lipnja 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/18-02/584, URBROJ: 541-29/1-18-2 od 25.09.2018. godine i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000031, URBROJ: 2109/1-09-1/03-18-0003 od 15.06.2018. godine
- elaborat zaštite od buke, broj: 16-034/GP od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Marku Jovančeviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3690 (RIJEKAPROJEKT d.o.o. HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961)
- elaborat krajobraznog uređenja, broj: 41-12017 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenim projektanticama mr.sc. Dobrili Kraljić, dipl.ing.agr., broj ovlaštenja KA 589 i Petri Hrvatin, mag.ing.prosp.arch., broj ovlaštenja KA 4103 (STUDIO PERIVOJ d.o.o. Malinska, Lina Bormarčića 31, OIB 23601375774)
- geotehnički elaborat, broj: OG-16-16-IZ-01 od prosinca 2017. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Anti Ivanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3955 (OPUSGEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 09645373033)
- elaborat mjera zaštite i program praćenja, oznake: C3-7408-GP/A od svibnja 2018. godine izrađen po ovlaštenom projektantu Hrvoju Kapetanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4009 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461)
j) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 003-01/2016-5/17, URBROJ: 345-411/168-2018-25/KM od 16.02.2018. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtku RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtku TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, za zastupanje u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju Obilaznice Šenkovca
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za izvođenje radova navedenih u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 27.08.2019. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 28.12.2017. godine
- Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno i pravomoćno dana 03.10.2018. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za navesti je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 27.08.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 09.09.2019. godine u vremenu od 9 do 11 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 09.09.2019 godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetno građenje.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, tvrtki RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a i tvrtki TRAFFICON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, s glavnim projektom u dva primjerka
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
3. Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15
4. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela
(radi dostave strankama koje se nisu odazvale
javnom pozivu - u trajanju od osam dana)
5. Mrežne stranice ovog Upravnog odjela (radi upoznavanja javnosti – u trajanju od 30 dana)
6. Evidencija, ovdje
7. U spis, ovdje
NA ZNANJE:
1. Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
4. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content