Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - usporni nasipi uz Trnavu

Datum objave: 16. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0012
Prelog, 13.09.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - usporni nasipi uz Trnavu (od rkm 3+000 do rkm 4+500)
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4522 i druge k.o. Hodošan (u Hodošanu, vodotok Trnava), k.č.br. 9750/1 i druge k.o. Goričan (u Goričanu, vodotok Trnava) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski oznake G2-F12.00.01-G01.0 od 08.2018.godine, ovlašteni projektant Marijan Marasović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 72 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) - MAPA 1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Uvjeti zaštite prirode i okoliša, KLASA: UP/I-612-07/18-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 26.01.2018.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3490, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 03.08.2018.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0000408, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 07.08.2018.godine
– Hrvatske autoceste d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 4211-400-2815/2018 RSR, od 06.08.2018.godine
– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/797, URBROJ: 525-11/1066-19-4, od 08.02.2019.godine
– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/806, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 17.08.2018.godine
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 340-09/18-05/496, URBROJ: 345-921-619-18-4, od 11.10.2018.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 400400101/1950/18IH, Broj: 4.7/18, od 09.08.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-498-18, od 20.07.2018.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/19-01/1331, URBROJ: 376-10-19-2, od 18.02.2019.godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: T43-45909275-18, od 17.07.2018.godine.
III. Za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te je doneseno Rješenje KLASA: UP/I-351-03/17-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-06 od 26. 1. 2018. godine, izdano od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole potrebno je formirati proširenu građevnu česticu nasipa unutar obuhvata zahvata kako je određeno idejnim projekom iz točke I. ove dozvole.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
VI. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.03.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - usporni nasipi uz Trnavu (od rkm 3+000 do rkm 4+500), 2. skupine
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4522 i druge k.o. Hodošan (u Hodošanu, vodotok Trnava), k.č.br. 9750/1 i druge k.o. Goričan (u Goričanu, vodotok Trnava), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje Zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0002 od 16. 5. 2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole, čiji su sastavni dio popis koordinata lomnih točaka granice obuhvata i popis katastarskih čestica unutar obuhvata zahvata, te poligon obuhvata zahvata u prostoru u digitalnom obliku odnosno *.gml formatu
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, izdana po ovlaštenom projektantu Marijanu Marasoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 72
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
e) priloženo je Rješenje KLASA: UP/I-351-03/17-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-06 od 26. 1. 2018. godine, izdano od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša, da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Postojeća građevina nasipa (koji se rekonstruira) dokazuje se Uporabnom dozvolom Broj: 5433/IV-1957. od 23. 7. 1957. godine, izdanom po Narodnom odboru Kotara Čakovec.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno-planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
– PPUO Goričan - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/05., 4/06., 12/12. i 9/18.)
– PPUO Donji Kraljevec - VI. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04., 11/04., 10/06., 12/08., 9/11., 20/13., 13/16. i 15/17.).
Predmetna zahvat nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora PPŽ Međimurske, kao vodotok II. reda
- prema kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi PPUO Goričan, kao vodna površina - rijeka Mura i Trnava - oznaka V
- prema kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi PPUO Donji Kraljevec, kao vodena površina rijeke Mure i Trnave.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s odredbama navedenih planova..
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) da nemaju posebne uvjete te da nisu nadležni u predmetnom postupku očitovala su se sljedeća javnopravna tijela:
- OPTIMA TELEKOM d.d. Zagreb, - Izjava Broj: OT-40-274/18 od 15. 11. 2018. godine
- VIPnet d.o.o. Zagreb, - Izjava od 19. 7. 2018. godine
- MUP, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Zagreb, - Odgovor, KLASA: 214-02/18-03/83, URBROJ: 511-01-208-18-2 od 13. 7. 2018. godine
- HOPS d.o.o. Zagreb, - Mišljenje, Broj: 3004-1276/18, od 16. 7. 2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, - Obavijest, Broj: DIR-07/MI-18-3817/03 od 17. 7. 2018. godine
- Općina Donji Kraljevec - Izjava, KLASA: 325-01/18-01/31, URBROJ: 2109/06-18-02 od 30. 7. 2018. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Odgovor, KLASA: 340-01/18-09/156, URBROJ: 2109-10-02-09-18-2 od 18. 7. 2018. godine
- Općina Goričan - Izjava, KLASA: 325-01/18-01/09, URBROJ: 2109/08-18-2 od 18. 10. 2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ispostava Čakovec, - Obavijest, KLASA: 540-02/18-05/1644, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2 od 10. 8. 2018. godine
g) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.
DOSTAVITI:
1. Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, sa idejnim projektom u dva primjerka
2. Oglasna ploča, ovdje
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content