REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000260
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006
Čakovec, 27.08.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine – obilaznica Šenkovca, 3. etapa, 3. faza: Putni prijelaz s nadvožnjakom u km 3+821,544
na katastarskim česticama u k.o. Mačkovec (Mačkovec, izvan granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09.2019. godine od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje