Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen

Datum objave: 26. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000008
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010
Čakovec, 19.08.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Belica, k.o. Benkovec, k.o. Domašinec, k.o. Držimurec, k.o. Ferketinec, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Novo Selo Rok, k.o. Palovec, k.o. Podturen, k.o. Pribislavec, k.o. Sivica, k.o. Strelec i k.o. Turčišće (lokacija - naselja Općine Belica (Belica), Općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Držimurec, Strelec), Općine Domašinec (Domašinec, Turčišće), Općine Podturen (Podturen, Celine, Sivica), Općine Vratišinec (zaseok Remis), te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake 13/2018 od 05.2019.godine, ovlašteni projektant Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, mišljenje, KLASA: 351-03/19--01/467, URBROJ: 517-03-1-2-19-2, od 28.03.2019.godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-51/14/2-19, od 29.03.2019.godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/19-03/1538, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-19-2, od 15.03.2019.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/19-23/1228, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2, od 26.03.2019.godine
– Ministarstvo poljoprivrede - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/360, URBROJ: 525-07/0375-19-2, od 25.03.2019.godine
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 340-09/19-08/99, URBROJ: 345-920-607-19-2, od 22.03.2019.godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/19-09/54, URBROJ: 2109-10-02-04-19-3, od 28.03.2019.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 1.5/19, od 05.04.2019.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/19-18/0001451, URBROJ: 374-26-1-19-5, od 29.04.2019.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/19-01/2099, URBROJ: 376-10-19-2, od 11.03.2019.godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. – izjava o položaju EKI, oznaka: T43-50033239-19, od 15.03.2019.godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-63/19, od 12.03.2019.godine
- A1 Hrvatska d.o.o., izjava o položaju EKI, od 13.03.2019.godine
– JANAF d.d. Sektor razvoja i investicija - utvrđeni posebni uvjeti, broj: 1.-2.-2.-122/19/so, od 20.03.2019.godine
– HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova - utvrđeni posebni uvjeti, RK broj: 147/19, od 18.03.2019.godine
– Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: KC/19-01/417, URBROJ: 00-02-03/04-19-03, od 18.03.2019.godine
– Ministarstvo poljoprivrede - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/444, URBROJ: 525-11/2121-19-2, od 03.04.2019.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-103-19, od 15.03.2019.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Znak: VZ-98/19-U, od 29.03.2019.godine
– Općina Belica - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-08/19-01/1, URBROJ: 2109-3-01-19-01, od 29.04.2019.godine
– Općina Domašinec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/19-01/01, URBROJ: 2109/4-19-02-12, od 18.04.2019.godine
– Općina Dekanovec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 351-01/19-01/06, URBROJ: 2109/20-01-19-02, od 19.04.2019.godine
– Općina Mala Subotica - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/17-01/7, URBROJ: 2109/10-02-19-8, od 13.03.2019.godine
– Općina Vratišinec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-01/07, URBROJ: 2109/19-02-19-8, od 17.04.2019.godine
– Općina Podturen - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/19-01/2, URBROJ: 2109/13-02-10-02, od 18.04.2019.godine.
III. Predmetna rekonstrukcija vodoopskrbne mreže predviđa se izvoditi po dijelovima za koje će se ishoditi zasebne uporabne dozvole
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 15.04.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen, 2. skupine
na katastarskim česticama u k.o. Belica, k.o. Benkovec, k.o. Domašinec, k.o. Držimurec, k.o. Ferketinec, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Novo Selo Rok, k.o. Palovec, k.o. Podturen, k.o. Pribislavec, k.o. Sivica, k.o. Strelec i k.o. Turčišće (lokacija - naselja Općine Belica (Belica), Općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Držimurec, Strelec), Općine Domašinec (Domašinec, Turčišće), Općine Podturen (Podturen, Celine, Sivica), Općine Vratišinec (zaseok Remis), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000008, URBROJ:2109/1-09-1/01-19-0002 od 22.05.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/19-01/467, URBROJ: 517-03-1-2-19-2, od 28. ožujka 2019. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjima, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i KLASA: UP/I-351-03/09-02/9, URBROJ: 517-14-3—17-09-13 od 17. kolovoza 2009. godine i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 13/2018, od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Navratilu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
g) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za rekonstrukciju sustava vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen, Broj: UPP-VP-25-2019, od 14.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, mogu obavljati djelatnost javne vodoopskrbe na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine.
Postojeći sustav vodoopskrbe koji je predmet rekonstrukcije dokazuje se Građevinskom dozvolom, KLASA: UpI-361-03/93-01/234, URBROJ: 2109-08-04-93-2 od 28.06.1993. godine, izdana po Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Međimurske županije, izvršna dana 16.07.1993. godine, Građevinskom dozvolom, KLASA: UpI-361-03/94-01/492, UR.BROJ: 2109-05-04-94-2 od 04.11.1994. godine, izdana po Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 22.11.1994. godine, Građevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/91-01/541, URBROJ: 2109-08-04-91-2 od 09.08.1991. godine, izdana po Općinskom sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 26.08.1991. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-1390/1988., od 26.05.1988. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 14.06.1988. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-201/1-1987., od 01.06.1987. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 17.06.1987. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-2386/1987., od 19.06.1987. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 03.07.1987. godine, Rješenjem, Broj: 04/3-UpI-5012/1987., od 25.12.1987. godine, izdano po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršno dana 14.01.1988. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-5048/1987., od 04.02.1988. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 22.02.1988. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-5013/1987., od 21.12.1987. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 13.01.1988. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-2015/1987., od 02.06.1987. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 20.06.1987. godine..
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podturen, postao je uredan dana 18.07.2019. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
– PPUO Belica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/04., 18/06., 7/12. i 14/15.)
– PPUO Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/04.)
– PPUO Mala Subotica - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 16/18.)
– PPUO Vratišinec - I. ID (Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/04 i 10/12)
– PPUO Podturen - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05. i 6/15.).
Predmetne čestice nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Belica prikazane su trase postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2e Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:25000 PPUO-a Domašinec prikazane su trase postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2b Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:25000 PPUO-a Mala Subotica prikazane su trase postojećih ostalih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2e Infrastruktura, vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda u mjerilu 1:25000 PPUO-a Vratišinec prikazane su trase postojećih ostalih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Podturen prikazane su trase postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 120., 121. i 140. PPUO-a Belica, provedbenim odredbama članka 120., 121. i 143. PPUO-a Domašinec, provedbenim odredbama članka 118., 119., 141. i 143. PPUO-a Mala Subotica, provedbenim odredbama članka 112., 113., 135. i 137. PPUO-a Vratišinec i provedbenim odredbama članka 129. i 150. PPUO-a Podturen.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000008, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 18.07.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 30.07.2019. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000008, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008 od 30.07.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke ove dozvole
2. Idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole
DOSTAVITI:
1. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, s idejnim projektom u dva primjerka
2. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela
(radi dostave strankama koje se nisu odazvale javnom pozivu
za uvid u spis predmeta – u trajanju od osam dana)
3. Mrežne stranice Upravnog odjela (radi upoznavanja javnosti u trajanju od 30 dana)
4. Evidencija, ovdje
5. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content