Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje sustava navodnjavanja Belica

Datum objave: 13. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 09.08.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene, 2. skupine - građenje sustava navodnjavanja Belica
na katastarskim česticama u k.o. Belica (Belica) i k.o. Novo Selo Rok (Novo Selo Rok) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski dio, oznake Y2-L92.00.03-G01.0 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Jasminko Pjanić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4853 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) - MAPA 1 od 2
2. idejni projekt - elektrotehnički dio, oznake Y2-L92.00.03-G01.0 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Dražen Zubović, ing.el., broj ovlaštenja E 800 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) - MAPA 1 od 2
3. idejni projekt - građevinski dio, oznake Y2-L92.00.03-G01.0 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Nenad Heček, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2995 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) - MAPA 1 od 2
4. idejni projekt - arhitektonski dio, oznake Y2-L92.00.03-G01.0 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Marko Krolo, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3675 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) - MAPA 1 od 2
5. geodetski projekt, oznake 343-2018 od 10.2018.godine, ovlašteni geodeta Zoran Marčec, ing.geod., broj ovlaštenja Geo 324 (Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Marčec HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a, OIB 69400952801) - MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/19--09/11, URBROJ: 517-03-1-3-2-19-8, od 10.04.2019.godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/83/2-18, od 03.12.2018.godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/270, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 29.11.2018.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, broj 4.20/18, od 12.12.2018.godine
– Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - utvrđeni posebni uvjeti, Broj i znak: 3004-2293/18 RI-EČ, od 03.12.2018.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0002890, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 20.12.2018.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/8753, URBROJ: 376-10-18-2, od 28.11.2018.godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/6345, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 29.11.2018. godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/5758, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2, od 05.03.2019.godine
– Ministarstvo poljoprivrede - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/1372, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 10.12.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-809/18, od 05.12.2018.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Znak: VZ-389/18-U, od 04.12.2018.godine
– Općina Belica - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 320-02/19-01/1, URBROJ: 2109-3-01-19-01, od 31.01.2019.godine
– Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ: 2109/2-08-18-112, od 27.11.2018.godine.
Slijedeća javnopravna tijela su se oćitovala da nemaju posebne uvjete građenja:
– Hrvatske šume d.o.o., Zagreb - očitovanje, KLASA: KC-18-3158, URBROJ: 00-02-03/04-18-03, od 17.07.2018. godine
– Šumarska savjetodavna služba - očitovanje, KLASA: 350-05/18-01/340, URBROJ: 367-06-01-18-2, od 03.12.2018.godine
– INA – industrija nafte d.d., Zagreb, Re: 50308575/27-11-18/4374-530/BK- očitovanje, od 05.12.2018. godine
III. Predmetni zahvat planira se izvesti u dvije faze na slijedeći način:
I. FAZA obuhvaća realizaciju tri zdenca (zdenci Z3, Z4 i Z5) sa spojnim i razvodnim cjevovodima za navodnjavanje površine od 337 ha i duljinom razvodnog tlačnog cjevovoda od 9482 m
II. FAZA obuhvaća realizaciju dva zdenca (zdenci Z1 i Z2) sa spojnim i razvodnim cjevovodima za navodnjavanje površine od 382 ha i duljinom razvodnog tlačnog cjevovoda od 12067 m.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.04.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - građenje sustava navodnjavanja Belica, 2. skupine
na katastarskim česticama u k.o. Belica (Belica) i k.o. Novo Selo Rok (Novo Selo Rok), iz točke I. izreke ove dozvole.
Sustav navodnjavanja Belica nalazi se na području Općine Belica i Grada Čakovca. Cjelokupna površina sustava navodnjavanja proteže se na području katastarske općine k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok. Površina navodnjavanja iznosi 719 ha. Zahvat vode planiran je iz podzemnog vodonosnika smještenog na rubnom dijelu naselja Belica. Provedba i izvedba planiranog zahvata predviđena je u dvije faze.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, crpljenje podzemnih voda za sustav navodnjavanja Belica, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložene su podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru, za katastarske čestice u k.o. Belica, broj 338-2018, od 16.01.2019. godine izrađena u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Marčec, Beli Manastir, Kralja Tomislava 51A, po ovlaštenom inženjeru geodezije Zoranu Marčecu, ing.geod., broj ovlaštenja Geo 324, ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/19-02/29, URBROJ: 541-29-01/02-19-2 od 29.05.2019. godine i za katastarske čestice u k.o. Novo Selo Rok, broj 339-2018, od 16.01.2019. godine izrađena u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Marčec, Beli Manastir, Kralja Tomislava 51A, po ovlaštenom inženjeru geodezije Zoranu Marčecu, ing.geod., broj ovlaštenja Geo 324, ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/19-02/30, URBROJ: 541-29-01/02-19-2 od 30.05.2019. godine
e) priložene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - građevinski dio, s prostornim planom, oznake Y2-L92.00.03 od 10.2018.godine, izdana po ovlaštenom projektantu Jasminku Pjaniću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4853
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - elektrotehnički dio, s prostornim planom, oznake Y2-L92.00.03 od 10.2018.godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Zuboviću, ing.el., broj ovlaštenja E 800
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - građevinski dio, s prostornim planom, oznake Y2-L92.00.03 od 10.2018.godine, izdana po ovlaštenom projektantu Nenadu Hečeku, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2995
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - arhitektonski dio, s prostornim planom, oznake Y2-L92.00.03 od 10.2018.godine, izdana po ovlaštenom projektantu Marku Krolu, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3675
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01., 23/10., 3/11 i 7/19.).
– PPUO Belica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/04., 18/06., 7/12. i 14/15.)
– PPUG Čakovec - III. ID ("Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03., 9/09., 6/12. i 7/14.)
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 3.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja posebnih ograničenja i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite PP Međimurske županije, prikazana su planirana područja hidromelioracija
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 119., 120. i 142. PPU Općine Belica, provedbenim odredbama članka 7., 85. i 95 PPU Grada Čakovca i provedbenim odredbama članka 20., 23., 80. i 89a. PP Međimurske županije.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005 od 16.07.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 29.07.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 29.07.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Ova lokacijska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA

Slava Horvat, dipl.ing.građ.                                                

 
SASTAVNI DIO IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke ove dozvole
2. Idejni i geodetski projekt iz točke I. izreke ove dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content