REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000149
URBROJ: 2109/1-09-2/06-19-0010
Čakovec, 17.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MAJA KIRIĆ, HR-40306 ČREČAN, ČREČAN 82
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
– građenje građevine pomoćne namjene, 2. skupine – spremište
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 88 k.o. Črečan, nastala spajanjem k.č.br. 88, 90 i dijela k.č.br. 839 k.o. Črečan (Črečan, Črečan 85).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.