Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

Datum objave: 19. lipnja 2019.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000177
URBROJ: 2109/1-09/02-19-0009
Čakovec, 18.06.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427 na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI
GRAĐEVINSKE DOZVOLE

I. Točka I. izreke Građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0013, od 18.06.2018. godine, izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršne i pravomoćne dana 09.07.2018. godine, kojom je investitoru OPĆINI ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, dozvoljeno građenje građevine javne i društvene namjene - biciklističko-informacijskog centra s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom bregu, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 468/6 i 474/3 k.o. Robadje, u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake URBIA ARH-10/2017, koji je sastavni dio građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 779, mijenja se i dopunjuje novim knjigama glavnog projekta (izmjena i dopuna) i to:
1. Arhitektonski projekt (izmjena i dopuna) oznake ARH-10/2017 od 04.2019.godine, ovlašteni projektant Igor Perhoč, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4268 (URBIA d.o.o. HR-40000 Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB 38235822242) - MAPA 1;
2. Građevinski projekt – Projekt konstrukcije (izmjena i dopuna) oznake 29/2017 od 04.2019.godine, ovlašteni projektant Miljenko Kovač, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 177 (K.A. BIRO d.o.o. HR-40000 Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB 95555425898) - MAPA 2;
3. Elektrotehnički projekt – Projekt elektroinstalacija (izmjena i dopuna) oznake 23/18 od 04.2019.godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND d.o.o. HR-40000 Čakovec, Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589) - MAPA 3.
II. Ostali dijelovi izreke građevinske dozvole ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, OPĆINA ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine biciklističko-informacijski centar s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom bregu, na građevnoj čestici k.č.br. 468/4 i 474/3 k.o. Robadje (Robadje 91).
Izmjenom i dopunom građevinske dozvole planira se smanjenje ukupne visine vidikovca „Goričko sviralo“ s 28 metara na 25 metara čime se visina platforme za posjetitelje smanjuje s 21 metar na 18 metara, te će vidikovac umjesto pet etaža imati četiri etaže stubišta za pristup platformi za posjetitelje, nadalje ne predviđa se ugradnja „Goričkog svirala“ (koje zvuk proizvodi jednim dijelom pomoću vjetra, a jednim dijelom mehaničkim putem), ali su predviđene sve predispozicije za naknadnu ugradnju „Goričkog svirala“ čija će buduća pozicija biti u centralnom dijelu vidikovca u svim etaža osim u prizemlju, te se u odnosu na izdanu građevinsku dozvolu ne predviđa niti poligon za bicikliste na k.č.br. 474/3 k.o. Robadje.
U spis je i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000177, URBROJ: 2109/1-09/02-19-0002 od 09.05.2019. godine priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog glavnog projekta iz točke I. izreke ovog rješenja
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt (izmjena i dopuna) izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta (izmjena i dopuna) s prostornim planom i drugim propisima od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Igoru Perhoču, mag.ing.arch., broj ovlaštenja (A4268)
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta (izmjena i dopuna) s prostornim planom i drugim propisima od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Miljenku Kovaču, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja (G177)
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta (izmjena i dopuna) s prostornim planom i drugim propisima od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Davorinu Telebaru, dipl.ing.el., broj ovlaštenja (E31)
c) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, Broj izvješća: 3548-1/2019. od 29.04.2019. godine, izrađeno u METAL-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Ilica 191c, po ovlaštenom revidentu Borisu Vranješu, dipl.ing.građ., ovlaštenom inženjeru građevinarstva (broj ovlaštenja: G 464) iz kojeg proizlazi da je glavni projekt (izmjena i dopuna) izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija sa dodatnim zahtjevom revidenta da izvedbena dokumentacija podliježe reviziji
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela na koje predmetna izmjena i dopuna ima utjecaja
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda glavnog projekta, Broj: 4004001/1474/19ZH, od 24.05.2019.godine.
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 532, k.o. I. Brežni kotar, od 02.05.2019. godine, pod brojem 20197/2019.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja rješenja o izmjeni dopuni građevinske dozvole na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno izdavanje građevinske dozvole, pribavljaju se samo one potvrde glavnog projekta na koje izmjena i dopuna ima utjecaja, te se ne utvrđuju ponovno činjenice koje su utvrđene u postupku izdavanja građevinske dozvole.
Odredbom pak članka 61. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 39/19) propisano je da će se postupci započeti po Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17), do dana stupanja na snagu te izmjene i dopune Zakona, dovršiti po tom Zakonu.
Uzimajući u obzir gore navedeno, u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela na koje predmetna izmjena i dopuna ima utjecaja
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ovog rješenja, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt (izmjena i dopuna) izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Štrigova "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/05., 9/16. i 13/17.
Uvidom u grafički dio PPUO-a Štrigova, broj kartografskog prikaza 1. korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:25000 i broj kartografskog prikaza 4.4. građevinsko područje naselja Robadje i Leskovec u mjerilu 1:5000, utvrđeno je da se čestice zemljišta iz točke I. izreke ovog rješenja i nadalje nalaze unutar izdvojenog građevinskog područja naselja Robadje-prostora značajnog za panoramske vrijednosti krajobraza gornjeg Međimurja. Pregledom izmijenjenjene i dopunjene dokumentacije navedene u točki I. izreka ovog rješenja utvrđeno je da je ista izrađena u skladu s odredbama članaka 59c., 59d., 59e., 59f. i 59g PPUO-a Štrigova ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/05., 9/16. i 13/17.). Također spisu predmeta prileže i pisane izjave ovlaštenih projektanata da je glavni projekt (izmjena i dopuna) izrađen u skladu s citiranim prostornim planom i drugim propisima.
d) izmijenjeni i dopunjeni glavni projekt izradile su ovlaštene osobe, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv u zakazano vrijeme, a niti u roku od osam dana od dana određenog za uvid u spis, nije odazvala niti jedna stranka
- RAJKO CMREČNJAK, HR-40312 SVETI URBAN, SVETI URBAN 273, OIB 05152670097, za k.č.br. 474/2 k.o. Robadje
- BOJAN ŠTAMPAR, HR-40312 SVETI URBAN, SVETI URBAN 2, OIB 12319805801, za k.č.br. 468/4 k.o. Robadje
- OPĆINA ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, za k.č.br. 468/4 i 474/3 k.o. Robadje
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbama članaka 110., 125. i 126. Zakona o gradnji te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNIK           

Stjepan Lacković, dipl.iur.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content