Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

Datum objave: 17. lipnja 2019.

Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13. i 6/14.) , članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. - 2020. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/17. i 12/17.) i Odluke o izmjeni i dopuni Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017.-2020. godine, KLASA:402-08/19-02/28 URBROJ:2109/1-01-19-5 župan Međimurske županije objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2019. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:
MJERA 10. Potpora za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda
Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, uljarica, žitarica i gljiva. Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji, rekonstrukciji i uređenju objekata ili prostora te troškovi nabave opreme i uređaja za opremanje prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda.
Korisnici ove potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Iznos potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.
MJERA 11. Potpora za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima
Potpora se dodjeljuje obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.
Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn.
MJERA 12. Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja.
Uzgojno valjani nerastovi i nazimice moraju biti upisani u središnji popis koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija.
Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od dokumentiranih troškova, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 700,00 kuna po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine.
Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 kn.
2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.
Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
3. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na programu 1006 Poljoprivreda aktivnost A100605 Program potpora poljoprivredi u ukupnom iznosu od 815.000,00 kuna.
Na potpore za MJERU 11., i MJERU 12 primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Na potporu za MJERU 10. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2019. Godine.
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
- rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
- preslika žiro računa
- preslika osobne iskaznice
- izjava o korištenim državnim potporama male vrijednost
- izjavu o poreznom statusu
- preslika računa i dokaz o izvršenoj uplati - u obzir će se uzimati računi plaćeni od 01. siječnja 2019. godine.
Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe
6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam Međimurske županije ili se mogu preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kn godišnje.
Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 100,00 kn bez PDV-a.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA _“ na adresu:
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Odsjek za poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2,
40000 Čakovec
7. INFORMACIJE:
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec ili na tel: 040/374-002, 040/374-231; e-mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr
8. OSTALE ODREDBE
Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA: 402-08/19-02/15
URBROJ: 2109/1-01-19-2
Čakovec, 17.06.2019.

ŽUPAN               

Matija Posavec mag.ing.

PRILOZI:
Zahtjev za MJERU10
Zahtjev za MJERU11
Zahtjev za MJERU12
Izjava o poreznom statusu
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA11 i MJERA12
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA10
Javni poziv - izmjena i dopune

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content