Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O III. IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE - izgradnja odvodnog (kanalizacijskog) sustava "Orehovica i Podbrest"

Datum objave: 5. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000005
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005
Čakovec, 03.06.2019.
Međimurska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, T. Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), izdaje
RJEŠENJE O III. IZMJENI I DOPUNI
LOKACIJSKE DOZVOLE
I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-01/392, URBROJ: 2109/1-13/2-09-11, od 21.04.2009. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 11.05.2009. godine, izmjenjena Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/10-01/67, URBROJ: 2109/1-13/2-11-22, od 01.03.2011. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno dana 18.03.2011. godine i II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-14-0003 od 07.10.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 27.10.2014. godine, kojom je odobren zahvat u prostoru za izgradnju odvodnog (kanalizacijskog) sustava „Orehovica i Podbrest“ koji obuhvaća izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Orehovica, Podbrest, Vularija i Sveti Križ, mijenja se i glasi:
Ovom III. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja odvodnog (kanalizacijskog) sustava "Orehovica i Podbrest" koji obuhvaća izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Podbrest - Prelog
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica, k.o. Podbrest i k.o. Vularija (Orehovica, Podbrest, Vularija i Sveti Križ)
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženim idejnim projektom – izmjena i dopuna koji je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt – III. izmjena i dopuna - građevinski projekt, oznake 72350-076/18 od 08.2018.godine, ovlašteni projektant Marija Leko-Kos, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 3369 (INSTITUT IGH d.d. HR-10000 Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB 79766124714) MAPA 1
II. Posebni uvjeti javnopravnih tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su pribavljeni za ovu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14. listopada 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
III. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole se ne mijenjaju
IV. Na temelju ove izmjene i dopune lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, T. Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.01.2019. godine izdavanje III. izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja odvodnog (kanalizacijskog) sustava "Orehovica i Podbrest" koji obuhvaća izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Podbrest - Prelog
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica, k.o. Podbrest i k.o. Vularija (Orehovica, Podbrest, Vularija i Sveti Križ), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ovom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole ukada se I. faza – izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Podbrest“, a II. faza i III. faza ostaju nepromjenjene. Studijskom dokumentacijom definiran je novi obuhvat aglomeracije Podbrest - Prelog s novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji nije predmet ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14. listopada 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-03-1-2-18-12 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podbrest – Prelog nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu rješenjem propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - izmjena i dopuna, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 72350-076/18, od 08.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Mariji Leko-Kos, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 3369.
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) utvrđen je propisani posebni uvjet javnopravnog tijela
f) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za Odvodni sustav "Orehovica i Podbrest" - III. Izmjena i dopuna, Broj: UPP-VP-34-2019 od 22.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, Broj: UPP-VP-162-2018 od 07.09.2018. godine.
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-01/392, URBROJ: 2109/1-13/2-09-11, od 21.04.2009. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 11.05.2009. godine, izmjenjena
- Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/10-01/67, URBROJ: 2109/1-13/2-11-22, od 01.03.2011. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno dana 18.03.2011. godine.
- Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/11-01/27, URBROJ: 2109/1-13/2-11-02 od 18.04.2011. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno dana 04.05.2011. godine.
- II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-14-0003 od 07.10.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 27.10.2014. godine.
- Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/12-01/33, URBROJ: 2109/1-13/3-12-04, od 29.05.2012. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje Međimurske županije
- U vrijeme važenja Potvrde glavnog projekta investitor je nadležnim tijelima pisano prijavio početak građenja o čemu u spisu prileže preslike
- Potvrda izmjene i dopune potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/15-01/5, URBROJ: 2109/1-13/3-16-05, od 26.01.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
- U vrijeme važenja Potvrde izmjene i dopune potvrde glavnog projekta investitor je nadležnim tijelima pisano prijavio nastavak građenja o čemu u spisu prileže preslike
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i/ili doprune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđen je propisani posebni uvjet javnopravnog tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Orehovica - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16. i 3/17.
- DPU Romskog naselja Orehovica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06.
- DPU "Križopotje" u Orehovici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/11.
- PPUO Mala Subotica - IV. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 7/17.
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Orehovica prikazane su planirane trase fekalne odvodnje i lokacija uređaja za pročišćavanje
- prema kartografskom prikazu broj 2d Vodnogospodarski sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Mala Subotica prikazane su postojeće i planirane trase sanitarne kanalizacije.
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 127., 128., 150., 151. i 152. PPUO-a Orehovica i provedbenim odredbama članka 117. – 119. i 144. – 148. PPUO-a Mala Subotica
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) nema stranaka u postupku kojim bi se omogućilo da izvrše uvid u spis predmeta to iz razloga jer se predmetna izmjena i dopuna ne odnosi na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevinske česticei smještaj građevine na građevnoj čestici
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content