Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - ekonstrukcija sustava vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podbrest

Datum objave: 21. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008
Čakovec, 16.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) - rekonstrukcija sustava vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podbrest
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica, k.o. Podbrest i k.o. Prelog (lokacija - naselja Orehovica, Podbrest, Sveti Križ i grad Prelog) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski projekt, oznake 72350-59/18 od 11.2018.godine, ovlašteni projektant Robert Novak, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5226 (INSTITUT IGH, d.d. HR-10000 Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB 79766124714).
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/6009, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 02.10.2018. godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/64/2-18, od 20.09.2018. godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/4556, URBROJ: 532-04-02-08/4-18-2, od 24.10.2018. godine
– Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/1079, URBROJ: 525-07/0800-18-2, od 26.09.2018. godine
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/18-08/379, URBROJ: 345-921-607-18-2, od 15.10.2018. godine
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar – Izmjena i dopuna posebnih uvjeta, KLASA: 340-09/19-08/379, URBROJ: 345-921-607-18-4, od 15.02.2019. godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0001651, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 17.10.2018. godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/6973, URBROJ: 376-10-18-2, od 19.09.2018. godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-47349698-18, od 10.10.2018. godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-231/18, od 14.10.2018. godine
– A1 Hrvatska d.o.o. – Izjava o položaju EKI, od 04.10.2018. godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/202, URBROJ: 2109-10-02-04-18-8, od 25.09.2018. godine
– PLINACRO d.o.o. - Očitovanje, KLASA: PL-18/3143/18/DM, URBROJ: TOZ/DM-18-2, od 27.09.2018. godine da nema posebnih uvjeta
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-624-18, od 20.09.2018. godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-302/18-U, od 27.09.2018. godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 400400101/2688/18IH, Broj: 1.36/18, od 30.10.2018. godine
– Grad Prelog - Posebni uvjeti, KLASA: 361-02/18-01/55, URBROJ: 2109/14-04-18-2, od 26.09.2018.godine
– Općina Orehovica - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-363-05/18-01/25, URBROJ: 2109/22-10-18-2, od 16.10.2018.godine
– Općina Mala Subotica - Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/17-01/7, URBROJ: 2109/10-02-18-6, od 20.09.2018.godine.
III. Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom rekonstrukcija sustava vodoopskrbe podijeljena je na četiri etape na slijedeći način:
ETAPA I. - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području grada Preloga
ETAPA II. - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području naselja Podbrest
ETAPA III. - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području naselja Sveti Križ
ETAPA IV. - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području naselja Orehovica,
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 11.03.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) - rekonstrukcija sustava vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podbrest
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica, k.o. Podbrest i k.o. Prelog (lokacija - naselja Orehovica, Podbrest, Sveti Križ i grad Prelog), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 72350-59/2018, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Robertu Novaku, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5226.
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
f) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za rekonstrukciju sustava vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Podbrest, Broj: UPP-VP-59-2019, od 08.03.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, mogu obavljati djelatnost javne vodoopskrbe na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, Broj: UPP-VP-162-2018 od 07.09.2018. godine.
Postojeći sustav vodoopskrbe koji je predmet rekonstrukcije dokazuje se Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-2942/1-1980., od 30.06.1980. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 17.07.1980. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-2941/1-1980., od 17.07.1980. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 06.08.1980. godine, Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-3398/2-1982., od 23.08.1982. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 13.09.1982. godine i Građevinskom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-2939/1-1980., od 16.07.1980. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec, izvršna dana 04.08.1980. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUG Prelog - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/03., 22/08., 5/09., 4/12., 5/13. i 18/14.)
– PPUO Orehovica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16. i 3/17.)
– PPUO Mala Subotica - IV. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 7/17.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUG-a Preloga prikazane su postojeće trase ostalih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2b Vodoopskrbni sustav – vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda u mjerilu 1:25000 PPUO-a Mala Subotica prikazane su postojeće trase ostalih vodoopskrbnih cjevovoda
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Orehovica prikazane su postojeće i planirane trase ostalih vodoopskrbnih cjevovoda
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 120., 121., 141. i 142. PPUG-a Preloga, provedbenim odredbama članka 117. – 119. i 141. – 143. PPUO-a Mala Subotica i provedbenim odredbama članka 127., 128., 148. i 149. PPUO-a Orehovica.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005 od 18.04.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 06.05.2019. godine u vremenu od 8,30 do 10,30 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv odazvala se slijedeća stranka i nakon uvida u spis predmeta dala izjavu:
– Krunoslav Tarandek predstavnik Međimurske uprave za ceste, HR - 40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, za k.č.br. 898/1 i 1778 k.o. Orehovica, k.č.br. 4391 k.o. Podbrest, k.č.br. 8090/56 k.o. Prelog - izjavljuje da nema primjedbe na rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Podbrest kako je prikazano u idejnom projektu - građevinski dio
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content