Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Međimurskoj upravi za ceste - građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri

Datum objave: 21. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010
Čakovec, 17.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Međimurska uprava za ceste, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru Međimurskoj upravi za ceste, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2778/13 k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija - centar Svetog Martina na Muri),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake NI-202/2015-P, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112, a sadržava:
1. građevinski projekt – prometnice, oznake NI-202/2015-P od 04.2017. godine, ovlašteni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) MAPA 1.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Međimurska uprava za ceste, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 12.03.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2778/13 k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija - centar Svetog Martina na Muri), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 21.03.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju kružnog raskrižja na ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri, KLASA: 340-03/15-02/11, URBROJ: 2109-10-02-05-19-67 od 07.03.2019. godine.
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - prometnice, s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake NI-202/2015-P, od 04.2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Roku Magdaleniću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112.
e) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) utvrđen je propisani posebni uvjet javnopravnog tijela
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-00/15-02/11, URBROJ: 2109-10-02-05-17-37, od 09.05.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj i znak: 4004001/1572/17JB (2815), od 04.05.2017. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-480-17, od 04.05.2017. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-94/17-P-911/17, od 08.05.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/17-07/0002143, URBROJ: 374-3603-1-17-2, od 09.05.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-53/63/2-17, od 15.05.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Potvrda, KLASA: 612-08/17-23/2373, URBROJ: 532-04-02-08/6-17-2, od 22.05.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/19-02/2772, URBROJ: 376-10-19-2, od 28.03.2019. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/17-01/09, URBROJ: 2109-17/17-01/02, od 15.05.2017. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 3563, k.o. 303267, Sveti Martin na Muri, od 25.02.2019. godine, pod brojem 9128/2019.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000010, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008, od 19.08.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 16.09.2016. godine.
- Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000007, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0003, od 22.08.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 14.09.2018. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) sukladno odredbama članka 115. stavak 2. i 3. Zakona o gradnji, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 18.04.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 03.05.2019. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008 od 03.05.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na građenje kružnog raskrižja
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content