REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000110
URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0006
Čakovec, 17.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VLADIMIR BEK, HR-40314 SELNICA, ZEBANEC SELO 109A
SNJEŽANA BEK, HR-40314 SELNICA, ZEBANEC SELO 109A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena građevina
na građevnoj čestici k.č.br. 1267/1 k.o. Zebanec (Zebanec Selo109A).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019 u 9:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.