Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O II. IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE - izgradnju kanalizacijske mreže razdjelog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec

Datum objave: 14. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000018
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010
Čakovec, 10.05.2019.
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3 na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), izdaje
RJEŠENJE O II. IZMJENI I DOPUNI
LOKACIJSKE DOZVOLE
I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/05-01/500, URBROJ: 2109-05-02-06-3, od 10.01.2006. godine, izdana po Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, izvršna dana 28.01.2006. godine, izmjenjena Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/09-01/32, URBROJ: 2109/1-13/2-09-2, od 02.04.2009. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršno dana 17.04.2009. godine, kojom je odobren zahvat u prostoru za izgradnju kanalizacijske mreže razdjelog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec, mijenja se i glasi:
Ovom II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Mala Subotica, k.o. Jurčevec, k.o. Palovec, k.o. Držimurec, k.o. Benkovec i k.o. Strelec (lokacija – naselja Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženim idejnim projektom – izmjena i dopuna koji je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt izmjena i dopuna - građevinski dio, oznake 13/2018 od 11.2018.godine, ovlašteni projektant Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/1
II. Posebni uvjeti javnopravnih tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su pribavljeni za ovu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/33/2-18, od 11.07.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/766, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 07.09.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3383, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 06.08.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1576, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 03.08.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Rješenje, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0003258, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 18.10.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/5212, URBROJ: 376-10-18-2, od 02.08.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-18-3896/02, od 17.07.2018. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti, RK broj: 90/19, od 14.03.2019. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-463/18, od 12.07.2018. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-227/18/U, 1464/18, od 12.07.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.13/18, od 25.07.2018. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Očitovanje, KLASA: 351-03/18-03/32, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 07.09.2018. godine
- Općina Mala Subotica - Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/18-01/3, URBROJ: 2109/10-02-18-2, od 10.07.2018. godine
III. Ovom II. izmjenom i dpounom lokacijske dozvole definira se faznost na slijedeći način:
1. Faza – izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže dijela naselja Općine Mala Subotica
I. A faza – naselja Držimurec i Strelec
I. B faza – naselja Mala Subitica i Palovec
2. Faza - izgradnja oborinske kanalizacijske mreže dijela naselja Općine Mala Subotica
II. A faza – naselja Držimurec i Strelec
II. B faza – naselja Mala Subitica i Palovec
IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole se ne mijenjau
V. Na temelju ove izmjene i dopune lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 27.12.2018. godine izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Mala Subotica, k.o. Jurčevec, k.o. Palovec, k.o. Držimurec, k.o. Benkovec i k.o. Strelec (lokacija – naselja Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ovom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole predviđena je faznost izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže kao 1. faza i oborinske kanalizacijske mreže kao 2. faza. Svaka faza ima dvije podfaze. Predmet ove izmjene je sanitarna kanalizacijska mreža (1. faza). Na lokaciji UPOV–a Mala Subotica koji se ukida izvodi se crpma stanica PS Držimurec, te se izvodi spojni cjevovod do planiranog transportnog voda. Za sve crpne stanice definiran je smještaj istih i parcelacija zemljišta, a što zahtjeva i izmjene na predhodno projektiranim gravitacijskim i tlačnim cjevovodima.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 11.01.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-03-1-2-18-11 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec koja je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće - Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - izmjena i dopuna s prostornim, oznake 13/2018, od studenoga 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Navratilu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
f) uz zahtjev je priloženo:
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnj kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala Subotica, Palovec, Strelec i Držimurec u sklopu aglomeracije Podturen, Broj: UPP-VP-16-2019, od 14.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/05-01/500, URBROJ: 2109-05-02-06-3, od 10.01.2006. godine, izdana po Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, izvršna dana 28.01.2006. godine.
- Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/08-01/1, URBROJ: 2109/1-13/2-08-03, od 30.01.2008. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno dana 18.02.2008. godine.
- Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/09-01/32, URBROJ: 2109/1-13/2-09-2, od 02.04.2009. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršno dana 17.04.2009. godine
- Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/08-01/92, URBROJ: 2109/1-13/3-09-07, od 21.04.2009. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštutu okoliša Međimurske županije
- Potvrda o produženju važenja glavnog projekta, KLASA: 361-03/11-01/18, URBROJ: 2109/1-13/3-11-02, od 05.04.2011. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije
- U vrijeme važenja Potvrde glavnog projekta investitor je nadležnim tijelima pisano prijavio početak građenja o čemu u spisu prileže preslike
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrđeno je slijedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.
- PPUO Mala Subotica - IV. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 7/17.
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2d. Vodnogospodarski sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Mala Subotica prikazane su planirane trase glavnih odvodnih kanala (kolektora) za fekalnu odvodnju, te glavnih odvodnih kanala (kolektora) tlačnog voda fekalne kanalizacije s planiranim crpnim stanicama.
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 117. i 119. PPUO Mala Subotica i provedbenom odredbom članka 115. Prostornog plana Međimurske županije.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 16.04.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 03.05.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv odazvala se slijedeća stranka i nakon uvida u spis predmata dala izjavu:
- KRUNOSLAV TARANDEK, predstavnik Županijske uprave za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371 (za česticu k.č.br. 1362 i 3919 k.o. Palovec i 2794 k.o. Držimurec) - izjavljuje da nema primjedbe na izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje kako je prikazano u idejnom projektu – izmjene i dopune, a sve prema posebnim uvjetima građenja, KLASA: 340-09/05-06/173 od 08. kolovoza 2005. godine
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR7724070001800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke ove dozvole
2. Idejni projekt – izmjena i dopuna iz točke I. izreke ove dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content