Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara

Datum objave: 14. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000007
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008
Čakovec, 14.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara
na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec (Lopatinec, Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake T.D. 1684/2018 od 12.2018.godine, ovlašteni projektant Lucija Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002 (AT CONSULT d.o.o. HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982) MAPA 1
2. geodetski projekt, oznake 14/2019 od 01.2019.godine, ovlašteni geodeta Mladen Babić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 87 (GEOPLAN d.o.o. HR-40000 Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 8, OIB 51553815002) MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/11-02/76, URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14. lipnja 2012. godine da je zahtjev prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/6349, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 04.12.2018. godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-42/82/2-18, od 30.11.2018. godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0002936, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 14.12.2018. godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/5827, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 21.12.2018. godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/274, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 10.12.2018. godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 1.41/18, od 20.12.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-790-18, od 29.11.2018. godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-398/18-U, 2412/18, od 07.12.2018. godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/8969, URBROJ: 376-10-18-2, od 04.12.2018. godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-48360130-18, od 06.12.2018. godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-5/19, od 09.01.2019. godine
– A1 Hrvatska d.o.o. – Izjava o položaju EKI, od 10.01.2019. godine
– Općina Sveti Juraj na Bregu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-361-02/18-01/19, URBROJ: 2109/16-04/3-18-2, od 30.11.2018. godine.
III. Idejnim projektom definirana je faznost i to na slijedeći način:
Faza 1 - sanitarna kanalizacijska mreža Ulice Ive Lole Ribara
Faza 2 - sanitarna kanalizacijska mreža Poljske ulice
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
V. IVaženje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
VI. INa temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.03.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara,
na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec (Lopatinec, Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/11-02/76, URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 14. lipnja 2012. godine iz kojeg proizlazi da je sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Čakovec prihvatljiv za okoliš, u čijem sastavu je i građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica Ive Lole Ribara, uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake T.D. 1684/2018, od 20.11.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Luciji Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) uz zahtjev je priložen
– Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica I. L. Ribara, Broj. UPP-VP-67-2019. od 22.03.2019. godine
– Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09. lipnja 2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, iz kojeg proizlazi da investitor, Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, ispunjava posebne uvjete za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
– PPUO Sveti Juraj na Bregu - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06. i 10/15.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2.1. Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka u mjerilu 1:25000 PPUP-a Sveti Juraj na Bregu prikazane su planirane trase glavnog dovodnog kanala (kolektora) i tlačnih vodova
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 91., 109., 109a. i 109b. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000007, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005 od 19.04.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 06.05.2019. godine u vremenu od 11,30 do 12,30 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv odazvale su se slijedeće stranke i nakon uvida u spis predmeta dale izjave:
– BOJAN KERMAN, HR - 40311 LOPATINEC, IVE LOLE RIBARA 16, OIB 39797054492, za k.č.br. 6915/2 k.o. Lopatinec - izjavljuje da nema primjedbe na građenje sanitarne kanalizacijske mreže i na položaj trase kanalizacije kako je prikazano u idejnom projektu
– VIOLETA KERMAN, HR - 40311 LOPATINEC, IVE LOLE RIBARA 16, OIB 38820705641, za k.č.br. 6915/2 k.o. Lopatinec - izjavljuje da nema primjedbe na građenje sanitarne kanalizacijske mreže i na položaj trase kanalizacije kako je prikazano u idejnom projektu
– Krunoslav Tarandek, predstavnik Međimurske uprave za ceste, HR - 40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, za k.č.br. 10206 k.o. Lopatinec - izjavljuje da nema primjedbe na građenje sanitarne kanalizacijske mreže kako je prikazano u glavnom i geodetskom projektu
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke ove dozvole
2. Idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content