Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC

Datum objave: 6. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000078
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 03.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC
na katastarskoim česticama u k.o. Nedelišće i k.o. Pretetinec (Nedelišće, Pretetinec, Dunjkovec),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 205-16/18, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Juraj Cigler, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148, a sadržava:
1. građevinski projekt oznake 205-16/18 od 01.2019. godine, ovlašteni projektant Juraj Cigler, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148 (CIGLER d.o.o. HR-40000 Čakovec, Dr. Vinka Žganca 58, OIB 44868485042) MAPA 1.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.03.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće i k.o. Pretetinec (Nedelišće, Pretetinec, Dunjkovec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priložena je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009, od 18.01.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 13.02.2019. godine.
c) priložen je dokaz da može biti investitor, Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09. lipnja 2014. godine izdano po Ministarstvu poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, iz kojeg proizlazi da investitor, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe na području Međimurske županije,
d) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC, Broj: UPP-VP-71-2019, od 25.03.2019. godine.
e) priložena je geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Nedelišće, od 11.10.2018. godine izrađena u tvrtki GEOBIRO d.o.o., Čakovec, Nikole Pavića 4, po ovlaštenom inženjeru geodezije Rajku Horvatu, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12, ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/18-02/43, URBROJ: 541-29-1/1-18-2 od 19.10.2018. godine i geodetska podloga za katastarske čestice u k.o. Pretetinec, od 11.10.2018. godine izrađena u tvrtki GEOBIRO d.o.o., Čakovec, Nikole Pavića 4, po ovlaštenom inženjeru geodezije Rajku Horvatu, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12, ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/18-02/44, URBROJ: 541-29-1/1-18-2 od 19.10.2018. godine
f) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
g) priložena je propisana izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake 205-16/18, od 22.01.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Juraju Cigleru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148.
h) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
i) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
j) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-52/13/2-19, od 29.01.2019. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Potvrda, KLASA: 361-01/19-06/17, URBROJ: 345-920-619-19-2, od 01.02.2019. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda glavnog projekta, Broj: 1.22/18, broj i znak: 400400101/310/19IH, od 31.01.2019. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 3004-532/19 RI-MN, od 19.03.2019. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/19-17/0000360, URBROJ: 374-26-1-19-3, od 05.02.2019. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - Mišljenje, Oznaka: T43-49318744-19, od 18.02.2019. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/19-05/1451, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-19-2, od 29.01.2019. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/19-23/0829, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2, od 05.03.2019. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o. - Potvrda, RK broj: 100/19, Znak: HŽI-1.3.2. M.G.B., od 21.02.2019. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: UPP-IZG-50-19, od 15.02.2019. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-36/19-P-197/19, od 05.02.2019. godine
- Općina Nedelišće - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 360-01/19-01/03, URBROJ: 2109/12-03-02-19-2, od 06.02.2019. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/19-01/248, URBROJ: 525-07/0375-19-2, od 26.02.2019. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/19-02/2801, URBROJ: 376-10-19-2, od 29.03.2019. godine
k) priložen je dokaz pravnog interesa
- Pisana Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole, od 11. veljače 2019. godine, izdana od Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, OIB 78324830528 koju zastupa načelnik Darko Dania, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-1196/2019
- Pisana Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole, od 26. ožujka 2019. godine, izdana od Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, OIB 78324830528 koju zastupa načelnik Darko Dania, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-2882/2019
- Suglasnost, KLASA: 325-10/19-04/0000285, URBROJ: 374-26-4-19-2 od 19.02.2019. godine, izdana po Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b, zastupane po direktoru Danijelu Buniću, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-1379/2019
- Pisana suglasnost u svrhu dokaza pravnog interesa u postupku ishođenja građevinske dozvole, KLASA: 361-01/19-06/17, URBROJ: 345-700-720/310-19-07/JA od 01.03.2019. godine, izdana po Hrvatskim cestama d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po predsjedniku uprave Josipu Škoriću, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-3139/2019
- Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole, broj: SG-8/19/2.4.2./A.P. od 14. ožujka 2019. godine, izdana po HŽ INFRASTRKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, OIB 39901919995, zastupane po predsjedniku uprave Ivanu Kršiću, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-1367/2019
- Pisana Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole, od 02. svibnja 2019. godine, izdana od Trbović Stjepana, Nedelišće, Čakovečka 62, OIB 04299406063, ovjerena po javnom bilježniku broj: OV-3265/2019
- Prijedlog Međimurskih voda d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, za uknjižbu prava služnosti izgrađene vodovodne građevine, zaprimljen dana 09.04.2019. godine u Općinskom sudu u Čakovcu, Zemljišnoknjižnom odjelu Čakovec, a temeljem elaborata nepotpunog izvlaštenja izrađenog u tvrtki GEOBIRO d.o.o., Čakovec, Nikole Pavića 4, po ovlaštenom inženjeru geodezije Rajku Horvatu, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12, broj elaborata: 2019-15 od ožujka 2019. godine
- Identifikacija čestica izrađena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredom za katastar Čakovec, KLASA: 936-02/19-04/12, URBROJ: 541-29-02/04-19-2 od 04.01.2019. godine
Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:
- Dopis Međimurskih voda d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10, broj: POP-81/2019, od 25.02.2019. godine dostavljen dana 26.02.2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009, od 18.01.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 13.02.2019. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 115. stavak 2. i 3. Zakona o gradnji, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-361-03/19-01/000078, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0004 od 09.04.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 17.04.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-361-03/19-01/000078, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 17.04.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planiranu rekonstrukciju.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content