Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O II. IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE - izgradnja odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen

Datum objave: 8. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008
Čakovec, 05.04.2019.
Međimurska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3 na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17. i 114/18.), izdaje

RJEŠENJE O II. IZMJENI I DOPUNI
LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/10-01/25, URBROJ: 2109/1-13/2-10-12, od 19.08.2010. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršna i pravomoćna dana 07.09.2010. godine izmjenjena Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/10-01/70, URBROJ: 2109/1-13/2-10-4, od 20.12.2010. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno i pravomoćno dana 10.01.2011. godine kojom je odobren zahvat u prostoru za izgradnju odvodnog sustava naselja Općine Podturen, mijenja se i glasi:
Ovom II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Podturen, k.o. Novakovec, k.o. Sivica, k.o. Ferketinec, k.o. Gornji Kraljevec i k.o. Novo Selo Rok (lokacija - naselja Općine Podturen),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženim idejnim projektom – izmjena i dopuna koji je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt izmjena i dopuna - građevinski dio, oznake 13/2018 od 11.2018.godine, ovlašteni projektant Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/1
II. Posebni uvjeti javnopravnih tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su pribavljeni za ovu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/27/2-18, od 11.07.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/751, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 31.08.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1571, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 03.08.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3340, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 07.08.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Rješenje, KLASA: UP/I-325-06/10-01/0003255, URBROJ: 374-26-1-18-8, od 10.09.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/5113, URBROJ: 376-10-18-2, od 01.08.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.17/18, broj i znak: 4004001/1825/18ZH, od 24.07.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-449-18, od 09.07.2018. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-220/18/U, od 09.07.2018. godine
- Općina Podturen - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/18-01/17, URBROJ: 2109/13-02-18-02, od 26.10.2018. godine
III. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni
IV. Na temelju ove izmjene i dopune lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 15.01.2019. godine izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen
na katastarskoim česticama u k.o. Podturen, k.o. Novakovec, k.o. Sivica, k.o. Ferketinec, k.o. Gornji Kraljevec i k.o. Novo Selo Rok (lokacija - naselja Općine Podturen), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ova izmjena i dopuna lokacijske dozvole odnosi se na izmjenu lokacije crpne stanice PS 1 na k.č.br. 5676/5 k.o. Novakovec i povećanje kapaciteta iste. Promjenom lokacije crpne stanica potrebno je prilagoditi tlačni vod prema UPOV-u Podturen. Mijenjaju se i dužine kanala 1 i 14, a dodaje se novi kanal Novakovec. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole odnosi se na katastarske čestice u k.o. Podturen i k.o. Novakovec.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
- priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-03-1-2-18-11 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen koji je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće - Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - građevinski dio, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 13/2018, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Navratilu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244.
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
e) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju odvodnog sustava naselja Opčine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda, Broj: UPP-VP-24-2019, od 14.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkog 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/10-01/25, URBROJ: 2109/1-13/2-10-12, od 19.08.2010. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršna i pravomoćna dana 07.09.2010. godine
- Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/10-01/70, URBROJ: 2109/1-13/2-10-4, od 20.12.2010. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršno dana 10.01.2011. godine
- Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/11-01/3, URBROJ: 2109/1-13/3-11-07 od 28. siječnja 2011. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije
- Potvrda izmjene potvrde glavnog projekta u vezi s promjenom imena investitora, KLASA: 361-03/12-01/12, URBROJ: 2109/1-13/3-12-02, od 28. veljače 2012. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije
- Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta, KLASA: 361-03/16-01/4, URBROJ: 2109/1-09/2-16-02, od 22.11.2016. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
- Uporabna dozvola za dio građevine, KLASA: UP/I-361-05/16-01/000053, URBROJ: 2109/1-09-2/07-16-0006, od 20.12.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 04.01.2017. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i/ili doprune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.
- PPUO Podturen - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05. i 6/15.
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Podturen prikazane su trase planiranih dovodnih kanala (kolektora) za fekalnu odvodnju
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 115. Prostornog plana Međimurske županije, i provedbenim odredbama članka 129. Prostornog plana uređenja Općine Podturen.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005 od 14.03.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 22.03.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 22.03.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content