Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - građenje dnevnog boravaka za starije i slabije pokretne osobe s pomoćnim građevinama Općina Mala Subotica

Datum objave: 3. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000057
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 03.04.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA MALA SUBOTICA, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 29A, OIB 60445678357, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI MALA SUBOTICA, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 29A, OIB 60445678357:
- građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - građenje dnevnog boravaka za starije i slabije pokretne osobe s pomoćnim građevinama
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 600 k.o. Mala Subotica (Mala Subotica, Ulica Alojzija Stepinca 18),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake NI-217/2018, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112, a sadržava:
1. arhitektonski projekt, oznake NI-217/2018-A od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4350 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) Mapa 1
2. građevinski projekt, oznake 18/2018 od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Nikola Panić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5444 (PAN-PRO d.o.o. HR-40306 Macinec, Trnovec 48, OIB 94303483169) MAPA 2
3. arhitektonski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i projekt akustične zaštite, oznake NI-217/2018-TZ od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4350 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) Mapa 3
4. građevinski projekt - vodovod i odvodnja, oznake NI-265/2018-H od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Dina Hošnjak, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5844 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) MAPA 4
5. elektrotehnički projekt, oznake 1810/71 od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Dražen Volarić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2261 (Elektro Projekt j.d.o.o. HR-42223 Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava 49, OIB 99322135723) MAPA 5
6. strojarski projekt, oznake 18_27 od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1699 (ECO PLAN j.d.o.o. HR-42223 Varaždinske Toplice, Duga ulica 35, OIB 99825639646) MAPA 6
7. geodetski projekt, oznake 164/2018 od 01.2019. godine, ovlašteni projektant Ivica Miše, dipl.ing.kult.teh., broj ovlaštenja Geo 447 (GeoTop d.o.o. HR-40000 Štefanec, Zrinskih 5A, OIB 78948865435) MAPA 7
8. građevinski projekt - vanjsko uređenje, oznake NI-266/2018-V od 01.2019. godine, ovlašteni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) MAPA 8
9. građevinski projekt - projekt uklanjanja, oznake NI-217/2018-UG od 11.2018. godine, ovlašteni projektant Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Putjane 15, OIB 14231137924) MAPA 9.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor OPĆINA MALA SUBOTICA, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 29A, OIB 60445678357, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 07.03.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - građenje dnevnog boravaka za starije i slabije pokretne osobe s pomoćnim građevinama
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 600 k.o. Mala Subotica (Mala Subotica, Ulica Alojzija Stepinca 18), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) alternativni sustav opskrbe energijom obrađen je u glavnom projektu
c) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-217/2018-A, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Eleonori Bedeković, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4350.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 18/2018, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Nikoli Paniću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5444.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - vodovod i odvodnja, s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-265/2018-H, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Dini Hošnjak, struč.spec.ing.aedif, broj ovlaštenja G 5844.
- Izjava projektanta br. 1810/71 o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 1810/71, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Volariću, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2261.
- Izjava projektanta br. 18_27 o usklađenosti strojarskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 18_27, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Zoranu Bahuneku, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1699.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - vanjsko uređenje, s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-266/2018-V, od 01.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Roku Magdaleniću, mag.ing.aedif, broj ovlaštenja G 5112.
d) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-52/8/2-19, od 29.01.2019. godine
- Općina Mala Subotica - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/18-01/27, URBROJ: 2109/10-02-19-15, od 29.01.2019. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda glavnog projekta, Broj: 231/18, od 24.01.2019. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/18-09/271, URBROJ: 2109-10-02-09-19-6, od 22.01.2019. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-28/19-P, od 22.01.2019. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: UPP-IZG-29-19, od 22.01.2019. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/19-05/1438, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 22.01.2019. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/19-17/0000240, URBROJ: 374-26-1-19-2, od 22.01.2019. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/19-02/1796, URBROJ: 376-10-19-2, od 04.03.2019. godine
g) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 11, k.o. 303232, Mala Subotica, od 06.03.2019. godine, pod brojem 10765/2019.
Postojeća građevina koja se uklanja dokazuje se Uvjerenjem, KLASA: 935-08/18-02/80, URBROJ: 541-29-02/05-18-2, od 14.09.2018. godine, izdano po Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Čakovec.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Mala Subotica - IV. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05., 13/07., 13/13., 15/15., 3/17. i 7/17.).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:25000 u postojećem dijelu građevinskog područja naselja
- prema kartografskom prikazu broj 4b Građevinsko područje naselja Mala Subotica u mjerilu 1:5000 u postojećem uređenom dijelu građevinskog područja u zoni mješovite pretežito stambene namjene
Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 8., 15., 17., 24., 25., 27., 30., 35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 46., 51., 66., 67. i 129. navedenog plana.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
g) građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
- VALENTIN LAJTMAN, HR-40321 MALA SUBOTICA, ALOJZIJA STEPINCA 20, OIB 92237499242 (za česticu k.č.br. 589, 591, 599 k.o. Mala Subotica) izjavio je da nema primjedbe na građenje građevine dnevnog boravka za starije i slabije pokretne osobe s pomoćnim građevinama kako je prikazano u glavnom i geodetskom projektu
- Slađan Mihoci predstavnik Županijske uprave za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371 (za česticu k.č.br. 1568/1 k.o. Mala Subotica) izjavio je da nema primjedbe na građenje građevine dnevnog boravka za starije i slabije pokretne osobe s pomoćnim građevinama kako je prikazano u glavnom i geodetskom projektu
Uvidu u spis predmeta nisu se odazvale slijedeće stranke iako je poziv strankama pravilno dostavljen:
- MARIJA MARTAN, HR-40321 MALA SUBOTICA, ALOJZIJA STEPINCA 16, OIB 71658565587 (za česticu k.č.br. 601 k.o. Mala Subotica)
- STJEPAN LAJTMAN, HR-40321 MALA SUBOTICA, BRAĆE RADIĆA 2, OIB 96768631668 (za česticu k.č.br. 589 k.o. Mala Subotica)
- LJUBICA KRČMAR, HR-40321 MALA SUBOTICA, ALOJZIJE STEPINCA 22 (za česticu k.č.br. 588 k.o. Mala Subotica)
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Ova građevinska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content