Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Križovec u sklopu aglomeracije Podturen

Datum objave: 6. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008
Čakovec, 05.03.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17. i 114/18.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Križovec u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Križovec i k.o. Ferketinec (Križovec i Ferketinec) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski dio, oznake 13-2018 IP od 11.2018.godine, ovlašteni projektant Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/3
2. idejni projekt - elektrotehnički dio, oznake 13-2018 IP od 11.2018.godine, ovlašteni projektant Janko Artuković, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 20 (PRONING DHI d.o.o. HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/3
3. geodetski projekt, oznake 37/18 od 09.2018.godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
4. geodetski projekt, oznake 38/18 od 09.2018.godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/29/2-18, od 11.07.2018. godine
– Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/748, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 31.08.2018. godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02-18-03/1570, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 03.08.2018. godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3339, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 20.07.2018. godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01-/18-18-/0000189, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 14.08.2018. godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/5101, URBROJ: 376-10-18-2, od 01.08.2018. godine
– Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Očitovanje, URBROJ: DIR-07/MI-18-3898/02, od 17.07.2018. godine da nema posebnih uvjeta
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.31/18, broj i znak: 40040001/2534/18ZH, od 16.10.2018. godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-446-18, od 09.07.2018. godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-219/18/U, od 09.07.2018. godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/146, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 11.07.2018. godine
– Općina Podturen - Posebni uvjeti, KLASA: 351-01/18-01/18, URBROJ: 2109/13-02-18-02, od 26.10.2018. godine
– Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/18-01/858, URBROJ: 2109/11-18-01/5-02, od 03.12.2018. godine
– Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Očitovanje, KLASA: 351-03/18-03/29, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 07.09.2018. godine
– JANAF d.d. Sektor razvoja i investicija - Očitovanje, Znak i broj: 1-2.2.-382/18/so, od 09.07.2018. godine da nema posebnih uvjeta
– INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - Očitovanje, Znak: 50308575/09-07-18/2497-299/BK, od 11.07.2018. godine da nema posebnih uvjeta
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 15.01.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Križovec u sklopu aglomeracije Podturen,
na katastarskim česticama u k.o. Križovec i k.o. Ferketinec (Križovec i Ferketinec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 26. rujna 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/125, URBROJ: 517-03-1-2-18-11 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sanitarne kanalizacijske meže naselja Križovec koji je sastavni dio sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće - Podturen, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - građevinski dio, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 13/2018 IP, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Draženu Navratilu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244.
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - elektrotehnički dio, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 13/2018 IP, od 11.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Janku Artukoviću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 20.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
g) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Križovec, Broj: UPP-VP-24-2019, od 14.01.2019. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkoga 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
– PPUG Mursko Središće - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15. i 14/16.)
– PPUO Podturen - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05. i 6/15.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUG-a Mursko Središće, te uvidom u kartografski prikaz broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 PPUO-a Podturen prikazane su planirane trase glavnih odvodnih kanala (kolektora) za fekalnu odvodnju, te planirane trase glavnih odvodnih kanala (kolektora) tlačnog voda fekalne odvodnje
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 115. Prostornog plana Međimurske županije, provedbenim odredbama članka 136. i 162. Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće i provedbenim odredbama članka 129. Prostornog plana uređenja Općine Podturen.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005 od 13.02.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 22.02.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0006 od 22.02.2019. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale javnom pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni i geodetski projekt iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content